ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดทุกโรงแรมชั่วคราว เริ่ม 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต สั่งปิดทุกโรงแรมชั่วคราว เว้น โรงแรมที่ทางราชการให้ใช้เป็น รพ.สนาม เริ่ม 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งปิดทุกโรงแรมชั่วคราว เริ่ม 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

วันนี้ (3 เมษายน 2563) มีประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน
* ยกเว้น * โรงแรมที่ทางราชการให้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือ สถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพระบาดจากเชื้อโรคโควิด-19

ภาพจากอีจัน
สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนหน้าที่คำสั่งนี้จะมีผลบังคับ ให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดโดยทันที โดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก
ทั้งนี้ ให้โรงแรมที่จะมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน

หากผู้เข้าพักคนใด มีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 จะต้องถูกส่งไปแยกประกันคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

* ฝ่าฝืน * มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ต้องระหว่างโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่ง เป็นอย่างอื่น

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co