ผอ.สนง.การบินพลเรือน สั่ง ปิดสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่ 10-30 เม.ย.63 เว้นเหตุจำเป็น

ผอ.สนง.การบินพลเรือน สั่ง ปิดสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่ 10-30 เม.ย.63 ยกเว้นต้องทำการบินด้วยเหตุจำเป็น
ผอ.สนง.การบินพลเรือน สั่ง ปิดสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่ 10-30 เม.ย.63 เว้นเหตุจำเป็น

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่สั่งปิดทำการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อทำตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิว ตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (2 เม.ย. 63)

ล่าสุดวันนี้ (3 เม.ย. 63) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกคำสั่งระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต โดยมีคำสั่งว่า

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ปิดช่องทางเข้า – ออก ในช่องทางบก และช่องทางน้ำ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ประสานการปฏิบัติ ในการใช้มาตรการเพิ่มเติม ในการปิดช่องทางเดินอากาศยานด้วย

ทั้งนี้ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที ภก 0018.1/5282 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อมิให้สถานการณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เว้นแต่เป็นการให้บริการแก่อากาศยานดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำการบิน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์
หรือการขนส่งสิ่งของ เพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

3. ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทาง โดยอากาศยานตาม 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co