จ.นครราชสีมา สั่งโรงแรมทั้งจังหวัด งดรับลูกค้าเพิ่ม 7 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

จ.นครราชสีมา สั่งปิดถานที่เสี่ยง โรงแรม โดนด้วยงดรับลูกค้าเพิ่มทั้งจังหวัด เริ่ม 7 เม.ย. 63 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันโควิดระบาด
จ.นครราชสีมา สั่งโรงแรมทั้งจังหวัด งดรับลูกค้าเพิ่ม 7 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 16 คน ประกอบกับปัจจุบันได้มีบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศและจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงต้องมีมาตรการเพื่อตรวจสอบและคัดกรองโรคมิให้มีการแพร่กระจายของโรค

ภาพจากอีจันอาศัยจำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 7 (1) ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
1 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแผร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
1.1 โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 25547 ทุกประเภท
กรณีโรงแรมมีผู้เข้าพักก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเริ่มอีก
และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักพร้อมทั้งวันครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพักให้อำเภอทราบ หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVD-19) จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กันกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ
เว้นแต่โรงแรมใดประสงค์จะเปิดดำเนินกิจการตามความจำเป็น ให้แผนการปฏิบัติพร้อมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (covd-19) ตามมาตรการข้อ 11 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้วเสนอผ่านนายอำเภอในพื้นที่เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมามีมติอนุญาตเสียก่อน จึงเปิดดำเนินกิจการตามแผนได้

ภาพจากอีจันข้อ2 โรงแรมที่ได้รับยกเว้นให้เปิดบริการได้ตามข้อ 1 จะต้องมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้
2.1 ให้ความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่บุคคลที่อยู่ในโรงแรมต้องสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2.2 ให้เจ้าหน้าที่ และผู้พักสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
2.3 ให้มีแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำในห้องพักทุกห้องตลอดระยะเวลาที่มีผู้เข้าพัก
2.4 ให้มีการวัดไข้และมีบริการแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือสำหรับบุคคลทุกคนก่อนเข้าภายในอาคารโรงแรม
2.5 ให้มีแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอาคารโรงแรมห้องน้ำ จุดให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ
2.6 ให้เจ้าหน้าที่ในโรงแรมเว้นระยะนั่งยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกันการติดสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝ่อยละอองน้ำลาย
2.7 ห้ามมีการชุมนุมกันในโรงแรมเกินกว่า 2 คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co