ข่าวดัง 8 เมษายน 2563 | 09:26 น.

ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

เขียนโดย อีจัน
ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และ เชียงราย – พะเยา เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

(7 เม.ย. 63) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกหนังสือประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และ เชียงราย – พะเยา

ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งแพร่ระบาด
ในประเทศไทยจนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเชียงราย ในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 จึงออกคำสั่งระงับการใช้เส้นทาง ดังนี้

1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย - อำเภอฝาง ตอนแม่สวย – ห้วยป่าไร่ กม. 31 + 425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว-อำเอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ- เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน – ป่าแดด กม. 33 + 922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน - แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม – แม่ลอยไร่ กม. 29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 – บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 – บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 -บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา
ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา
เชียงรายอ่วม! พายุฤดูร้อนถล่มเสียหายกว่า 200 หมู่บ้าน
เชียงรายอ่วม! พายุฤดูร้อนถล่มเสียหายกว่า 200 หมู่บ้าน
พายุซัด! อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หลังคาปั๊มน้ำมัน PT ทับพนักงานหญิงดับ 1 เจ็บ 2
พายุซัด! อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หลังคาปั๊มน้ำมัน PT ทับพนักงานหญิงดับ 1 เจ็บ 2
แสดงสปิริต? ครูอัตราจ้างตี นร. 100 ที “ขอลาออกเอง”
แสดงสปิริต? ครูอัตราจ้างตี นร. 100 ที “ขอลาออกเอง”
สิ้นลาย! ชาย วัย 38 ปี ใส่วิกชิงทอง กว่า 200 บาท โลตัสวังหิน
สิ้นลาย! ชาย วัย 38 ปี ใส่วิกชิงทอง กว่า 200 บาท โลตัสวังหิน