ข่าวดัง 8 เมษายน 2563 | 09:26 น.

ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

เขียนโดย อีจัน
ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา

ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และ เชียงราย – พะเยา เลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

(7 เม.ย. 63) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกหนังสือประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และ เชียงราย – พะเยา

ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งแพร่ระบาด
ในประเทศไทยจนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเชียงราย ในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 จึงออกคำสั่งระงับการใช้เส้นทาง ดังนี้

1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอำเภอแม่สรวย - อำเภอฝาง ตอนแม่สวย – ห้วยป่าไร่ กม. 31 + 425 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอำเภอพร้าว-อำเอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ- เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน – ป่าแดด กม. 33 + 922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

4. ทางหลวง หมายเลข 1292 สายจุน - แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม – แม่ลอยไร่ กม. 29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กับ บ้านจำไคร้ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118 – บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 – บ้านทุ่งต้นศรี อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 -บ้านใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา
ระงับเส้นทางเชื่อมต่อ เชียงราย-เชียงใหม่ และ เชียงราย-พะเยา
เชียงรายอ่วม! พายุฤดูร้อนถล่มเสียหายกว่า 200 หมู่บ้าน
เชียงรายอ่วม! พายุฤดูร้อนถล่มเสียหายกว่า 200 หมู่บ้าน
พายุซัด! อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หลังคาปั๊มน้ำมัน PT ทับพนักงานหญิงดับ 1 เจ็บ 2
พายุซัด! อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หลังคาปั๊มน้ำมัน PT ทับพนักงานหญิงดับ 1 เจ็บ 2
จ.เชียงราย เผย ไทม์ไลน์ 2 สาว ติดโควิด-19 หลัง ลักลอบเข้าไทย
จ.เชียงราย เผย ไทม์ไลน์ 2 สาว ติดโควิด-19 หลัง ลักลอบเข้าไทย
เชียงราย เตือนคนไทย อย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม!
เชียงราย เตือนคนไทย อย่าหลงเชื่อ ข่าวปลอม!