AD

เลย ปิด 25 หมู่บ้าน เสี่ยงเป็นพื้นที่แพร่ระบาดโควิด-19

ผู้ว่าฯ เลย สั่งปิด 25 หมู่บ้าน เสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 ห้ามบุคคลเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เม.ย. 63
เลย ปิด 25 หมู่บ้าน เสี่ยงเป็นพื้นที่แพร่ระบาดโควิด-19
AD

(7 เม.ย. 63) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ออกหนังสือประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่

ภาพจากอีจัน

ระบุว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (7) และมาตรา 35 (2)(3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ข้อ 10 และข้อ 13 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/ 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านในอำเภอดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองเลย
-บ้านสวนกล้วย หมู่ 5 ตำบลกกทอง

อำเภอวังสะพุง
-บ้านอย่างเดียว หมู่ 10 ตำบลเขาหลวง
-บ้านนาหลวง หมู่ 9 ตำบลเขาหลวง
- บ้านหมากแข้ง หมู่ 9 ตำบลหนองงิ้ว
-บ้านกกกอก หมู่ 8 ตำบลหนองงิ้ว

อำเภอเชียงคาน
-บ้านวังอาบช้าง หมู่ 5 ตำบลเขาแก้ว
-บ้านห้วยหินขา หมู่ 4 ตำบลธาตุ
-บ้านแก่งมี้ หมู่ 6 ตำบลนาซ่าว

อำเภอด่านซ้าย
- บ้านห้วยลาด หมู่ 6 ตำบลอีปุ่ม
- บ้านปากแดง หมู่ 4 ตำบลวังยาว
- บ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ตำบลนาหอ

อำเภอนาด้วง
-บ้านหนองแคน หมู่ 9 ตำบลนาด้วง

อำเภอภูหลวง
-บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่ 4 ตำบลแก่งศรีภูมิ

อำเภอท่าลี่
-บ้านน้ำกระโทม หมู่ 8 ตำบลท่าลี่
- บ้านวังเป่ง หมู่ 5 ตำบลน้ำทูน

อำเภอผาขาว
-บ้านซำพร้าว หมู่ 2 ตำบลบ้านเพิ่ม

อำเภอเอราวัณ
-บ้านซำม่วง หมู่ 5 ตำบลผาสามยอด

อำเภอภูกระดึง
-บ้านห้วยก่องข้าว หมู่ 11 ตำบลผานกเค้า
-บ้านพองหนีบ หมู่ 5 ตำบลศรีฐาน

อำเภอหนองหิน
- บ้านผาหวาย หมู่ 3 ตำบลปวนพุ

อำเภอปากชม
-บ้านนานกปีด หมู่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืน

อำเภอภูเรือ
- บ้านหินสอ หมู่ 6 ตำบลปลาบ่า
-บ้านบง หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา
-บ้านไฮตาก หมู่ 2 ตำบลลาดค่าง

อำเภอนาแห้ว
-บ้านบ่อเหมืองน้อย หมู่ 5 ตำบลนาแห้ว

เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อ 2 เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 จึงกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามจุดต่างๆในพื้นที่ทั้ง 25 หมู่บ้าน

ข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตามข้อ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co