AD

คลัง เผยเกณฑ์การคัดกรอง “เราไม่ทิ้งกัน” ใครได้ ใครไม่ได้ เพราะอะไร

กระทรวงการคลัง เปิดเกณฑ์การคัดกรอง “เราไม่ทิ้งกัน” เงินเยียวยา 5,000 บาท อาชีพไหนได้-ไม่ได้ เพราะอะไร
คลัง เผยเกณฑ์การคัดกรอง “เราไม่ทิ้งกัน” ใครได้ ใครไม่ได้ เพราะอะไร

วันนี้ (9 เมษายน 2563) เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์เปิดเกณฑ์การคัดกรอง “เราไม่ทิ้งกัน” ใครบ้าง?คือผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท

ภาพจากอีจัน

โดยเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยา คือ
- อายุไม่ถึง 18 ปี เพราะ ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น แม่บ้าน
- ข้าราชการ / บำนาญ เพราะ ได้รับเงินเดือนเต็ม
- อยู่ในระบบประกันสังคม เพราะ สำนักงานประกันสังคมดูแลแล้ว
- เกษตรกร เพราะ มีมาตรการเฉพาะรองรับ
- นักเรียน / นักศึกษา เพราะ ยังไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลา และกยศ. มีมาตรการเยียวยา

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ประมาณการ “กลุ่มเป้าหมาย” ที่จะได้รับเงินเยียวยา

จำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน แบ่งเป็น
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน = ไม่เข้าเกณฑ์) 11 ล้านคน
อายุ 60 ปีขึ้นไป (ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน = ไม่เข้าเกณฑ์) 11 ล้านคน

*อายุ 15 – 59 ปี (กำลังแรงงาน) จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.กำลังแรงงานที่มีงานทำ
-เกษตรกร (หัวหน้าครัวเรือน + สมาชิกครัวเรือน) 17 ล้านคน ไม่เข้าเกณฑ์
-กลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการ เป็นต้น 2 ล้านคน ไม่เข้าเกณฑ์
-พนักงาน มีรายได้ประจำ (ประกันสังคม ม.33) 11 ล้านคน ไม่เข้าเกณฑ์
-อาชีพอิสระ (ประกันสังคม ม.39 และ 40) 5 ล้านคน เข้าเกณฑ์
-อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย 3 ล้านคน เข้าเกณฑ์

2.กำลังแรงงานที่ ไม่ทำงาน ว่างงาน เรียนหนังสือ 6 ล้านคน ไม่เข้าเกณฑ์
สรุป ผู้เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 8 ล้านคน ซึ่งต้องคัดกรองและ หาตัวให้เจอ เพราะ อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจริง ประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้จริง เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้ อย่าง ร้านก๋วยเตี๋ยว หรือ แผงขายของในตลาด ไม่ใช่ ภัตตาคาร หรือ เจ้าของตลาด

ภาพจากอีจัน
ส่วนอาชีพอิสระบางประเภท ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง เช่น ค้าขายออนไลน์, รับจ้าง (แรงงานก่อสร้าง), โปรแกรมเมอร์ อาชีพเหล่านี้ รัฐบาลไม่ได้สั่งปิดกิจการ ค้าขายไม่ดีผลจากภาวะเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบจากโควิด-19
ภาพจากอีจัน
ขั้นตอนการคัดกรอง จะแบ่งเป็น 3 รอบ สีเขียว สีเทา สีแดง คือ ผ่านเกณฑ์ ต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม และ ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามลำดับ

จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 24.28 ล้านคน

จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 1.68 ล้านคน

ภาพจากอีจัน
สรุปยอดการคัดกรองผู้ลงทะเบียน 1.68 ล้านคน
ชื่อบัญชีไม่ตรง 0.26 ล้านคน
สละสิทธิ์ 0.02 ล้านคน
เหลือ พร้อมจ่ายงวดแรก 1.40 ล้านคน

ซึ่งจะทยอยโอน 3 วัน คือ
8 เมษายน 2563     251,821 คน
9 เมษายน 2563     641,703 คน
10 เมษายน 2563   503,098 คน
รวม 1,396,622 คน

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co