AD

สุดเข้ม! จ.ฉะเชิงเทรา สั่งห้ามขาย ขนส่ง และดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ออกมาตรการสุดเข้ม สั่งห้ามขาย ขนส่ง และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน เด็ดขาด! เริ่ม 18.00 น. วันที่ 10 เม.ย. 2563
สุดเข้ม! จ.ฉะเชิงเทรา สั่งห้ามขาย ขนส่ง และดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน
AD

วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกมาตรการสุดเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
โดยการประกาศ ห้าม!!! ขาย ลำเลียง หรือ ขนส่ง และดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน

แม้กระทั่งจะขนส่ง ก็ทำได้แค่ ขนส่งผ่านฉะเชิงเทรา เฉพาะบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ไปส่งจังหวัดอื่นเท่านั้น!
โดยในประกาศ ระบุเป็นข้อๆ อย่างชัดเจนว่า

ภาพจากอีจัน

“1.ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน สุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

2.ห้ามเคลื่อนย้าย ลำเลียง หรือขนส่ง สุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตตาม พรบ.ภาษีสรรสามิต พ.ศ. 2560 หรือไม่ก็ตาม ด้วยยานพาหนะชนิดใดๆ ผ่านและ/หรือเข้าไปในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเคลื่อนย้าย ลำเลียง หรือขนส่งผ่านไปยังจังหวัดอื่น เฉพาะบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

3.ห้ามผู้ใดดื่มสุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ภายนอกเคหสถานโดยเด็ดขาด และให้ปฏิบัติมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา กำหนดโดยเคร่งครัด

ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 10 เม.ย. - 19 เม.ย. 2563 เวลา 24.00 น.

ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และ/หรือ อาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co