ข่าวทั่วไป 10 เมษายน 2563 | 09:48 น.

สุรินทร์ ห้ามขนแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ ลดแออัด แรงงานตกค้าง

เขียนโดย อีจัน
สุรินทร์ ห้ามขนแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ ลดแออัด แรงงานตกค้าง

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์

(9 เม.ย. 63) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ออกหนังสือประกาศคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ระบุว่า ตามที่จังหวัดสุรินทร์ ได้มีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางการเข้า - ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการชั่วคราว ยกเว้น การนำเข้า - ส่งออกของตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

จากการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ รายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากโดยสารรถตู้ และรถโดยสารประจำทาง รถยนต์และรถโดยสารส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เส้นทางจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำหรับการเดินทางกลับประเทศ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวตกค้างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และระงับการเดินรถ ดังนี้

1. ห้ามรถตู้ รถโดยสารสาธารณะทุกหมวด ทุกประเภทการขนส่ง บรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

2. ห้ามรถตู้โดยสารส่วนบุคคลและหรือรถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวทุกกรณีเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นตันไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุรินทร์ ห้ามขนแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ ลดแออัด แรงงานตกค้าง
สุรินทร์ ห้ามขนแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ ลดแออัด แรงงานตกค้าง
บิ๊กตู่ เผย หลังจบประชุมสภาสมัยวิสามัญ จะแก้ปัญหาประเทศค่อยเป็นค่อยไป
บิ๊กตู่ เผย หลังจบประชุมสภาสมัยวิสามัญ จะแก้ปัญหาประเทศค่อยเป็นค่อยไป
ซ้ำทุกควาญช้าง! โควิดทำขายรายได้ไม่พอ น้ำท่วมนาข้าวตายเกือบหมด
ซ้ำทุกควาญช้าง! โควิดทำขายรายได้ไม่พอ น้ำท่วมนาข้าวตายเกือบหมด
ใบขับขี่ ขอใหม่ - ต่ออายุ ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน
ใบขับขี่ ขอใหม่ - ต่ออายุ ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ เป็นหลักฐาน