ข่าวทั่วไป 10 เมษายน 2563 | 12:05 น.

เชียงราย ประกาศห้ามขายเหล้า 12-16 เมษายนนี้

เขียนโดย อีจัน
เชียงราย ประกาศห้ามขายเหล้า 12-16 เมษายนนี้

พ่อเมืองเชียงราย ออกคำสั่ง ห้ามขายสุรา-ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ตั้งแต่ 12-16 เมษายน 2563

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย มีคำสั่งลงนามวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ภาพจากอีจัน

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่อยู่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และจังหวัดเชียงรายได้มีการประกาศกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันพบว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

ภาพจากอีจัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดเชียงรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 54 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 5 และข้อ 15 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายในการประชุมครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

ภาพจากอีจัน

1.สถานที่ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งใน จ.เชียงราย ปิดพื้นที่ หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

2.ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย

หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 35 (1) จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีฝ่าฝืนข้อที่ 2 มีโทษตามมาตรา 15 ข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีตังค์อย่าห้าว! วัดดังขึ้นป้ายเตือนโจ๋ ตีกันเจอปรับอ่วม 3 ล้าน
ไม่มีตังค์อย่าห้าว! วัดดังขึ้นป้ายเตือนโจ๋ ตีกันเจอปรับอ่วม 3 ล้าน
อาจารย์ ม.ดัง เมาแล้วขับชนดะ ตร.-ชาวบ้าน เจ็บ 3 ราย
อาจารย์ ม.ดัง เมาแล้วขับชนดะ ตร.-ชาวบ้าน เจ็บ 3 ราย
4 ปีไร้เยียวยา! เหยื่อเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ วอนหน่วยงานรับผิดชอบ
4 ปีไร้เยียวยา! เหยื่อเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ วอนหน่วยงานรับผิดชอบ
ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลไว ใน 1 นาที
ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลไว ใน 1 นาที
อนุทิน แนะอย่าตื่นกลัว หลัง สธ.จ่อให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
อนุทิน แนะอย่าตื่นกลัว หลัง สธ.จ่อให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย