ข่าวดัง 11 เมษายน 2563 | 09:58 น.

มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด คุมเข้มห้ามชุมนุมช่วงสงกรานต์

เขียนโดย อีจัน
มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด คุมเข้มห้ามชุมนุมช่วงสงกรานต์

กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดคุ้มเข้มช่วงสงกรานต์ ห้ามชุมนุม มั่วสุม สังสรรค์ ยับยั้งโควิด-19

(10 เม.ย. 63) กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด คุ้มเข้มมาตรการภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

ระบุว่า ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด้วยปัจจุบันยังคงปรากฏพฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อาทิ การรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้
1. บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ สธ 0410.7/ว 250 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางพระพุทธศาสนา และประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยเคร่งครัด

2. ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางตามข้อ 1

3. เพิ่มมาตรการการลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยจัดสายตรวจร่วมหรือดลาดตระเวนในสถานที่ที่ประชาชนรวมกลุ่มสังสรรค์ อาทิ พื้นที่สาธารณะ ชายหาด ห้องพักของโรงแรมหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

4. เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในประกาศหัวหน้า ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย


ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอนแก่นงดจัดสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว หวั่นเชื่อไวรัสโควิด-19
ขอนแก่นงดจัดสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว หวั่นเชื่อไวรัสโควิด-19
กทม. งดจัดสงกรานต์ หวั่น โควิค-19 ระบาด
กทม. งดจัดสงกรานต์ หวั่น โควิค-19 ระบาด
จ. กาฬสินธุ์ งดจัดสงกรานต์ถนนข้าวกล่ำ หวั่นแพร่ระบาดโควิด 19
จ. กาฬสินธุ์ งดจัดสงกรานต์ถนนข้าวกล่ำ หวั่นแพร่ระบาดโควิด 19
เมียนมาร์วอนชาวย่างกุ้ง สงกรานต์อยู่บ้าน
เมียนมาร์วอนชาวย่างกุ้ง สงกรานต์อยู่บ้าน
กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศงดจัดสงกรานต์ทุกระดับทั่วประเทศ!
กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศงดจัดสงกรานต์ทุกระดับทั่วประเทศ!