ขอนแก่น ประกาศปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง 13 – 17 เม.ย. นี้

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ประกาศปิดสวนสาธารณะทั้งจังหวัด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่ม 13 – 17 เม.ย. 63
ขอนแก่น ประกาศปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง 13 – 17 เม.ย. นี้

(12 เม.ย. 63) นายสมศักด์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกหนังสือประกาศ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 10)

เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของประทศ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" จังหวัดขอนแก่นจำเป็นต้องออกประกาศมาตรการเพิ่มเติม สำหรับในบริเวณซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยฉพาะในส่วนที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้ได้ผลอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1 ให้ปิดสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อการออกกำลังกาย นันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นใด ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุกแห่ง ยกเว้นสวนสาธารณะฝ่ายหนองหวายที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ให้เป็นไปตามประกาศเติม เว้นแต่ พื้นที่สาธารณะที่เป็นการจัดตลาด จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น

ข้อ 2 สำหรับพื้นที่สาธารณะทุกแห่งให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามประกาศในความ มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเนิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co