ข่าวอีจัน 14 เมษายน 2563 | 22:12 น.

กรมประมงแจงข้อปฏิบัติ ชาวประมง ทำงานช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

เขียนโดย อีจัน
กรมประมงแจงข้อปฏิบัติ ชาวประมง ทำงานช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

กรมประมงชี้แนะ อาชีพประมง หากต้องทำงานช่วงเวลาเคอร์ฟิว ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐอย่าเคร่งครัด


นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 “ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ หรือหน่วยงานใดจำเป็นต้องออกเดินทาง ต้องคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

ภาพจากอีจัน

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงตลอดภาคการผลิต เช่น เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ ชาวประมง ฯลฯ เข้าใจและมีแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมย์ของรัฐบาล ที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ
โดยในส่วนของผู้ประกอบอาชีพทางการประมงที่จะได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว มีแนววิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
1. การประกอบอาชีพทางการประมงตลอดสายการผลิตที่จำเป็นจะต้องออกนอกเคหสถานไปประกอบอาชีพทางการประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาเคอร์ฟิว (เวลาที่ห้าม 22.00 – 04.00 น.) โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้ ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ ชาวประมง ฯลฯ ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือ ตำรวจประจำท้องที่)
2. การขนส่งผลผลิตทางการประมง สินค้าประมง เพื่อนำเข้าหรือส่งออก หรือส่งข้ามเขตพื้นที่หรือข้ามจังหวัด แบ่งได้ 3 กรณี คือ
2.1 กรณีการขนส่งของภาคเอกชน : จะต้องมีหนังสือรับรองบุคคล โดยให้ผู้ประกอบการนายจ้าง ของผู้เดินทางไปกับพาหนะในการขนส่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้เดินทาง ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะต้องระบุ
- ชื่อ - สกุล
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- อาชีพ ตำแหน่ง
- ระบุภารกิจ เวลาในการเข้า - ออก
- ระบุต้นทาง ปลายทาง
- ระบุประเภทของสินค้าให้ชัดเจน
- รวมถึงกรณีมีเอกสารเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น MD , FMD , MCPD ให้นำแนบไปด้วย
2.2 กรณีการขนส่งของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ขนส่งผลผลิตด้วยตนเอง หรือ กรณีจำเป็นต้องให้ทางราชการออกหนังสือรับรอง ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงออกหนังสือรับรองให้ โดยให้เร่งรัดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างให้ได้รับผลกระทบ โดยให้ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ และหน่วยงานของกรมประมงทุกแห่งประสานกับจังหวัด อำเภอ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปในแนวทางและมีความสอดคล้องกัน
2.3 กรณีการขนส่งสัตว์น้ำของหน่วยงานกรมประมง ให้ปฏิบัติตามแนวทางของภาคเอกชน คือ ต้องมีหนังสือรับรอง ซึ่งออกโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ เป็นเพียงแนวปฏิบัติโดยภาพรวมที่แจ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางการประมงตลอดสายการผลิตที่มีความจำเป็นเท่านั้น หากจังหวัดใดมีมาตรการใดที่เข้มงวดหรือหลักปฎิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติต้องยึดปฏิบัติตามข้อสั่งการของพื้นที่เป็นหลักเพื่อความเหมาะสมของการบริหารจัดการในแต่พื้นที่ด้วย กรมประมงพร้อมที่จะช่วยเหลือ แก้ปัญหา อยู่เคียงข้างกับทุกคน ขอให้กำลังใจให้ทุกคนอดทน และสู้กับวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้าย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! ไทม์ไลน์ สาวติดโควิด จากเมียนมาร์ ตะลอนทั่วเชียงใหม่
เช็กเลย! ไทม์ไลน์ สาวติดโควิด จากเมียนมาร์ ตะลอนทั่วเชียงใหม่
น้องฟิล์ม เด็ก15สูง2เมตร ได้หาหมอแล้ว
น้องฟิล์ม เด็ก15สูง2เมตร ได้หาหมอแล้ว
พ่อแม่ตัดสินใจ “ บริจาคกระจกตา ” ลูกชายสมองตาย ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการ
พ่อแม่ตัดสินใจ “ บริจาคกระจกตา ” ลูกชายสมองตาย ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการ