ยะลาเตรียมกักคนกลับจาก มาเลเซีย-อินเดีย 503 คน ที่จะมาถึงในวันที่ 18 เม.ย.63

ยะลาเตรียมกักคนกลับจาก มาเลเซีย-อินเดีย 503 คน ที่จะมาถึงในวันที่ 18 เม.ย.63

ผู้ว่าจังหวัดยะลาทำหนังสือด่วน ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ วันที่ 18 เม.ย.63 ให้เตรียมพร้อมรับคนยะลาที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย-อินเดีย จำนวน 503 คน พร้อมพาเข้าสู่กระบวนการกักตัว
AD

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ให้เตรียมรับกลุ่มคนที่จะเดินทางจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินเดีย กลับมายังภูมิลำเนาจำนวน 503 คน และให้นำทุกคนเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine

ภาพจากอีจัน
“1.ด้วยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จะมีกลุ่มคนเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซียจำนวน 3,635 คน และประเทศอินเดียจำนวน 12 คน โดยเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน 503 คน แยกเป็นผู้เดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 486 คน และด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 17 คน โดยแยกเป็นรายอำเภอดังนี้
อำเภอเมืองยะลา จำนวน 86 คน
อำเภอเบตง จำนวน 7 คน
อำเภอยะหา จำนวน 141 คน
อำเภอรามัน จำนวน 103 คน
อำเภอบันนังสตา จำนวน 61 คน
อำเภอธารโต จำนวน 14 คน
อำเภอกาบัง จำนวน 56 คน
อำเภอกรงปินัง จำนวน 35 คน
2.เพื่อให้การคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้นขอประสานการปฏิบัติให้แต่ละอำเภอเตรียมความพร้อม จัดยานพาหนะ พร้อมคนขับ และกำลังพลมารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ในอำเภอของท่าน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 นำกลุ่มคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine ณ ศูนย์สังเกตอาการโรคสำคัญจังหวัดยะลา
2.2 ในกรณีสถานที่ตามข้อ 2.1 หากไม่สามารถรองรับกลุ่มบุคคลได้ทั้งหมดให้แต่ละอำเภอเตรียมสถานที่กักกันเพื่อนำกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ตกค้างเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine ต่อไป
2.3 รายละเอียดเรื่อง รายชื่อ และวัน เวลา สถานที่ ที่แน่นอนที่มารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทางที่ทำการปกครองจังหวัดยะลาจะแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบผ่านปลัดอำเภอทางกลุ่มไลน์มั่นคงยะลา
3.เพื่อพิจารณาดำเนินการ
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา”
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co