ข่าวทั่วไป 17 เมษายน 2563 | 17:25 น.

ยโสธร สั่งห้ามจัดงานบุญบั้งไฟ

เขียนโดย อีจัน
ยโสธร สั่งห้ามจัดงานบุญบั้งไฟ

พ่อเมืองยโสธร สั่งงดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฝ่าฝืนเจอโทษ

17 เมษายน 2563 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธรผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้ลงนามใน ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

1.ให้ขยายระยะเวลาห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

2.ให้ปรับระยะเวลาปิดบริการร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งร้านขายของเบ็ดเตล็ดในชุมชนทุกแห่ง ที่ขายสินค้าและเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำหนดให้ปิดบริการตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

3.ให้ผู้เข้ารับการตรวจหรือรักษา แจ้งข้อมูลที่จำเป็น และประวัติส่วนบุคคล แก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เช่น ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง ตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ใดแจ้งข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นเท็จ และเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

4.ให้งดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดยโสธรทุกระดับ โดยหมายความรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟทั้งหมด

ทั้งนี้ บรรดามาตรการอื่นตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ที่ได้ออกประกาศไปก่อนหน้านี้ ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดลงก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทุกมาตรการ โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เฉพาะในเขตท้องที่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ควบคุม กำกับ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามประกาศนี้ เป็นกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบ หรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนอันมีมาอย่างฉุกเฉิน และร้ายแรงจึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทั้งนี้ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ภาพจากอีจัน

ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ยกเว้นความผิดตามข้อ 3 ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด.ช.วัย 12 พลัดตกชั้น 3 ในห้างดังย่านราชประสงค์
ด.ช.วัย 12 พลัดตกชั้น 3 ในห้างดังย่านราชประสงค์
กรมอุตุฯ ชี้ ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
กรมอุตุฯ ชี้ ไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
เจ้าของเต็นท์รถรมควันยกครัว 5 ศพ สุนัขคู่ใจอีก 6 ตัว
เจ้าของเต็นท์รถรมควันยกครัว 5 ศพ สุนัขคู่ใจอีก 6 ตัว
ใครรอขาย…เตรียมตัว! ทองขึ้น 500 บาท ทองคำรูปพรรณ บาทละ 24,900 บาท
ใครรอขาย…เตรียมตัว! ทองขึ้น 500 บาท ทองคำรูปพรรณ บาทละ 24,900 บาท
ตำรวจได้เบาะแส มือวางระเบิดสงขลาแล้ว
ตำรวจได้เบาะแส มือวางระเบิดสงขลาแล้ว