ข่าวทั่วไป 22 เมษายน 2563 | 17:12 น.

สั่งเข้ม จ.ยโสธร ให้ ปชช. สวมแมสก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนโดนปรับ 4 หมื่น

เขียนโดย อีจัน
สั่งเข้ม จ.ยโสธร ให้ ปชช. สวมแมสก่อนออกจากบ้าน ฝ่าฝืนโดนปรับ 4 หมื่น

จ.ยโสธร ประกาศ เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หากฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

วันนี้ (22 เม.ย. 63) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประกาศ ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนออกจากบ้านพักของตัวเองทุกครั้ง หากฝ่าฝืนรับโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดในใบประกาศดังนี้

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางหลายประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เชื้อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นขอบของคณะรัฐนตรีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนในวงกว้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดยโสธร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 34 (6) แห่งพระราขบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.2558 ตามข้อ 7(1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ต แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกันมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2563 และตำแหน่งตามข้อ 6 (1) ของประกาศกระทวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงออกคำสั่งให้ “ผู้ที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และไม่ให้มีผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ อันอาจเป็นหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป
ทั้งนี้ ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของประกาศคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (COVD-19) จังหวัดยโสธร (พิมเติม) ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

อนึ่ง การดำเนินการตามประกาศนี้ เป็นกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน อันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญจีนเตือน ท่อระบายน้ำอาจแพร่เชื้อโควิด-19
ผู้เชี่ยวชาญจีนเตือน ท่อระบายน้ำอาจแพร่เชื้อโควิด-19
กรุงเทพฯ ฝุ่นลด! รั้งอันดับ 19 เมืองอากาศแย่ของโลก
กรุงเทพฯ ฝุ่นลด! รั้งอันดับ 19 เมืองอากาศแย่ของโลก
เจอกระเป๋าเดินทางเพิ่ม คาดเป็นของ “บิงซู” หญิงสาวที่หายไป
เจอกระเป๋าเดินทางเพิ่ม คาดเป็นของ “บิงซู” หญิงสาวที่หายไป
สาวโพสต์เตือน คนฉวยโอกาสขายแมสคุณภาพต่ำ คนซื้อเพราะเดือดร้อน คุณเอาอะไรมาขาย?
สาวโพสต์เตือน คนฉวยโอกาสขายแมสคุณภาพต่ำ คนซื้อเพราะเดือดร้อน คุณเอาอะไรมาขาย?
รวบหนุ่มหลอกเด็กจะพาไปส่งบ้าน แต่กลับพาไปขืนใจ หลบหนีคดี 13 ปี
รวบหนุ่มหลอกเด็กจะพาไปส่งบ้าน แต่กลับพาไปขืนใจ หลบหนีคดี 13 ปี