ใจป้ำ พมจ.อุบลฯ ตั้งศูนย์ช่วย ปชช. จ่าย 2,000 ให้คนที่ไม่ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน

พมจ.อุบลฯ ตั้งศูนย์สงเคราะห์ ช่วยคนตกงาน-คนจน ที่ไม่ได้รับเงิน 5 พันจากรัฐบาล มอบ 2 พัน เพื่อเยียวยา

วันนี้ (23 เม.ย. 63) เพจ “ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์” โพสต์ ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยมีรายละเอียดโพสต์ดังนี้

จังหวัดอุบลฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน (ทีม one home) เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
– ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น ตกงาน ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีรายได้
– ต้องเป็นครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง
– มีฐานะยากจน
– ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 บาท
– ไม่เป็นผู้มีประกันสังคม ยกเว้นมีประกันตนเอง

โดยเอกสารประกอบการจัดเก็บข้อมูล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่ายผู้ขอรับการช่วยเหลือ/สภาพที่อยู่อาศัย
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
– แบบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-344641, 045-344579

ภาพจากอีจัน