AD

สมาคมสภาคนพิการ ยื่นร้องเรียนคลัง ขอให้ช่วยจ่ายเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

สมาคมสภาคนพิการ บุกกระทรวงการคลัง ยื่นหนังสือร้องขอเงินเยียวยา 5 พันบาท 3 เดือน
สมาคมสภาคนพิการ ยื่นร้องเรียนคลัง ขอให้ช่วยจ่ายเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน
AD

24 เมษายน 2563 บริเวณด้านหน้าประตู 4 กระทรวงการคลัง นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายกฎหมายและมนุษยชน และกลุ่มตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองคนพิการ และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้คนพิการเข้าถึงมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการระยะ 2 โดยเฉพาะเงินชดเชยรายได้แก่คนพิการทุกคน รายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท) ที่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการที่มุ่งเน้นการคัดครองคนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือออกมาเป็นวิธีการที่จะทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด

2.ให้รัฐบาลสร้างหลักมาตรการดูแลและเยียวยา ระยะ 3 พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงแผนงานและโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จะต้องมีการวางแผนใช้งบประมาณเหล่านั้น ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โปร่งใส โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้ถ้วนหน้า ทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง

รวมทั้งองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการดังกล่าว

3.ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วยให้ใช้ฟรี

4.ให้ทางรัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้ จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ

5.ขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร่งปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคนพิการแห่งชาติ โดยการโอนเงินจากกองทุนคนพิการ ให้คนพิการที่มีบัตรทุกคน คนละ 1,000 บาทโดยเร็ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co