จ.น่าน ประกาศผ่อนปรนมาตรการคุมโควิด 24 เม.ย. 63 ขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

จ.น่าน ประกาศผ่อนปรนมาตรการคุมโควิด 24 เม.ย. 63 ขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ผู้ว่าฯ น่าน นำร่องประกาศผ่อนมาตรการคุมโควิด 24 เม.ย. 63 อนุญาตให้ขายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ กำชับเคร่งมาตรการคุมโรค
AD

(24 เมษายน 2563) นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงนามในประกาศมาตรการควบคุมโรค (ฉบับที่ 8) โดยประกาศว่า ตามที่จังหวัดน่าน ได้มีการประกาศในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในการปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคาร หรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำนักงานของห้างฯ และธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และต่อมาได้มีประกาศขยายระยะเวลาในการปิดสถานที่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากมีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เสนอแนะให้จังหวัดน่านพิจารณาให้เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกดำรงชีวิตของประชาชน จึงมีความเห็นชอบให้ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ภาพจากอีจัน

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจึงได้กำหนดให้เปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อเปิดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co