กงสุลใหญ่ฯ ณ เมืองดูใบ ประกาศ เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศ

เพจ กงสุลใหญ่ฯ ณ เมืองดูใบ ประกาศ เที่ยวบินที่ EK 372 สายการบินเอมิเรตส์ เป็นเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศ
กงสุลใหญ่ฯ ณ เมืองดูใบ ประกาศ เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศ

วันนี้ (27 เม.ย. 63) เพจ “Royal Thai Consulate-General, Dubai” ประกาศเรื่อง เที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการสวนกลางที่
ประเทศไทย อนุมัติโควตาให้คนไทยในยูเออีเดินทางกลับประเทศไทยเส้นทางเมืองดูไบกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK 372 วันสรที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 0.15 น. (ช่วงเช้า) โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 17.35 น (เวลาประเทศไทย) จึงขอให้คนไทยทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ดำเนินการดังต่อไปนี้

ภาพจากอีจัน
ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความพร้อมของตนเองในการเดินทางกลับประเทศไทย
1.1 มีหนังสือเดินทางอยู่กับตัว
1.2 ไม่มีคดีติดตัวที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือในชั้นศาล
1.3 สำหรับผู้ที่มีวีซ่าระยะสั้นวีซ่าท่องเที่ยว - วีซ่าต้องไม่เกินกำหนด หรือ ได้ดำเนินการชำระค่าปรับแล้ว หรือได้รับการต่อวีซ่าโดยเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถตรวจสอบสถานะวีซ่าได้
ทาง https;//smartservices.ica.goy.ae/echannels/web/client/ default.html#/fileValidity และ https://amer.gdrfad. gov.ae/visa-inquiry
1.4 มีความพร้อมด้านทุนทรัพย์ในการชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ประมาณ 2,200 ดีแรห์ม) และเอกสาร Fit to Fly (85 ดีแรห์ม) ด้วยตนเอง
1.5 ยินยอมเข้ารับการกักกันตัวตามนโยบาย/แนวทางที่รัฐบาลกำหนดเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 2 สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยตนเอง โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
- 2.1 ชำระด้วยบัตรเครดิต ทางเว็บไซต์ https:/www.emirates.com โดยเลือกประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียว("One way") เดินทางออกจากดูไบ ("DXB")ไปยังกรุงเทพฯ ("BKK") เที่ยวบินที่ EK372 วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ("2 May 2020") หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองบัตรโดยสาร สามารถติดต่อสายการบินเอมิเรตส์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ +971 600 555 555
- 2.2 ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด ผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและบริษัทนำเที่ยวอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการรับสำรองบัตรโดยสาร โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางของไทย จำกัดอัตราโควตาจำนวนคนไทยที่จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยในเที่ยวบินพิเศษนี้ ดังนั้นการสำรองบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในคราวนี้ จึงเป็นไปตามหลักการจองก่อนได้ก่อน (first come first served)
ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุล กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
เวล1 15.00 น.
- 3.1 ส่ง (1) สำเนาหนังสือเดินทาง (2) แบบฟอร์มลงทะเบียนกลับประเทศไทย และ (3) แบบฟอร์มรับทราบการกักตัวเมื่อเดินทางถึงประทศไทย (เอกสารดังแนบ) ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทางอีเมล์ consular.dxb@mfa.mailg.th เท่านั้น ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย และส่งเอกสารให้ท่านทางอีเมล์ โดยท่านสามารถรับเอกสารฉบับจริงได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ ในช่วงเช้าวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป
- 3.2 สำหรับเฉพาะท่านที่ไม่สามารถส่งอีเมล์ตามข้อ 3.1 ได้ สามารถเดินทางมาดำเนินการขอ หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่สถานกงสุลใหญ่ๆ ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.00 - 15.00 น
- 3.3 การลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือว่าเป็นการยืนยันการเดินทางของตัวท่านเอง ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยโดยทันที และเมื่อหน่วยงานที่ไทยได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ยกลิกการเดินทางของท่านได้ ซึ่งหากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น อาจจะส่งผลต่อการเดินทางกลับประเทศไทยของท่านในเที่ยวบินต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 เอกสารใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate)
- 4.1 สำหรับท่านที่สำรองบัตรโดยสารได้แล้ว สามารถขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะสามารถเดินทางได้จากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่รับตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ดังกล่าว โดยในใบรับรองแพทย์ต้องระบุถ้อยคำว่า "ft to fly /fit to travel"
- 4.2 สำหรับท่านที่ไม่สามารถขอเอกสาร Ft to Fly ตามข้อ 4.1 ได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดบริการเชิญแพทย์มายังที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ (ในมืองดูไบ) เพื่อตรวจสุขภาพ และออกเอกสารดังกล่าวแก่ท่านในอัตราค่าบริการ 85 ดีแรห์ม (ขอให้เตรียมเงินมาพอดีและครบถ้วน) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.
ขั้นตอนที่ 5 วันเดินทาง (วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563) ขอให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดูไบ อาคารผู้โดยสารที่ 3 (Dubai International Airport, Terminal 3) ก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ สายการบินเอมิเรตส์ แจ้งว่า จะทำการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 อีกครั้ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ บริเวณที่พักรอก่อนขึ้นเครื่อง โดยจะใช้เวลาในการตรวจท่านละประมาณ 5 - 10 นาที
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co