ผู้ว่าฯ สงขลา ออกหนังสือ ห้าม จนท.รัฐเดินทางออกนอกจังหวัด

ด่วน! ผู้ว่าฯ สงขลา ออกหนังสือห้ามข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ ออกนอกจังหวัด ถ้าจำเป็นต้องขออนุญาตกับผู้ว่าฯ หากไปพื้นที่เสี่ยงกลับมาต้องกักตัว 14 วัน
ผู้ว่าฯ สงขลา ออกหนังสือ ห้าม จนท.รัฐเดินทางออกนอกจังหวัด

วานนี้ (28 เม.ย.2563) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยเเจ้ง หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายกเทศนตรีนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

1.ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

2.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาลงวันที่ 4 เมษายน 2563
เรื่องมาตรกรเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

3.หนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุดที่ สข 0017.5/ว. 1759 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

4.หนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุดที่ สข 0071.2/ว ลงวันที่ 21 เมษายน 2563

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่ง ที่ 12/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 และเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สาธารณชนและประโยชน์สาธารณะ จังหวัดสงขลาจึงจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้มาตรการในการกำหนดแนวปฏิบัติของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อถือปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้

1.ห้ามมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนไต้รับอนญาต

2.กรณีมีเหตุจำเป็นออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้ดำเนินการขออนุญาต ดังนี้

2.1.กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง ให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัตสงขลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสงขลา เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนต (แบบ อ.สข. 1)

2.2. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ขออนุญาตต่อหัวหน้าหน่วยงานตันสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ อ.สข. 2)

2.3.กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1 ให้ขออนุญาตต่อ นายอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ อสข. 2)

3.ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 2 นำหนังสือการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ออกนอกเขตจังหวัดสงขลาแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ซึ่งเป็นหัวหน้ารับผิดชอบประจำคนตรวจฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติของด่านตรวจฯ

4.กรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดไปยังจังหวัดกลุ่มเสี่ยง (จังหวัดที่ปรากฎว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19) ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ข้าราชการผู้รับอนุญาตเดินทางไปถึง) แล้วกลับเข้ามายังจังหวัดสงขลา ให้แยกสังเกตอาการในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยกำหนดเป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัดการทำงาน ระบบวิธีการสื่อสาร ติดตาม ประสานความก้าวหน้า ตลอดจนการรายงานผลการทำงานหรือเรื่องอื่นที่ส่วนราชการพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องกำหนดตามบริบทการทำงานของส่วนราชการโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 3 โดยอนุโลม รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตัวตามมาตรการและข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำหนดอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงลาทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไป

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ หรือมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co