ข่าวอีจัน 30 เมษายน 2563 | 21:11 น.

เกษตรกรเฮหนัก ธ.ก.ส. ออกมาตรการพักหนี้เกษตรกร 1 ปี โดยอัตโนมัติ

เขียนโดย อีจัน
เกษตรกรเฮหนัก ธ.ก.ส. ออกมาตรการพักหนี้เกษตรกร 1 ปี โดยอัตโนมัติ

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผย ธนาคาร ออกมาตรการพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย เกษตรกร 3.3 ล้านราย นาน 1 ปีโดยอัตโนมัติ พร้อมแจง 4 มาตรการ ช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อช่วยฝ่าวิกฤตรโควิด-19


วันนี้ (30 เม.ย. 63) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ ถึงกำหนดชาระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2563 - งวดเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี โดยอัตโนมัติ และยังคงชั้นหนี้เดิมของลูกค้าก่อนเข้าโครงการฯ ซึ่งมาตรการดังกล่าว ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นเกษตรกรรายคน บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง รวมผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวน 3,348,378 ราย คิดเป็นต้นเงินกู้จำนวน 1,265,492 ล้านบาท โดยก่อนหน้า นี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 มาอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น 4 มาตรการได้แก่


1) มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในภาพรวมประกอบด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ปลอดชำระต้นเงินใน 3 ปีแรก ให้กับลูกหนี้ปกติ และลูกหนี้ NPL ครอบคลุมทั้งเกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการ และสถาบันระยะเวลาดำเนินมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และยังมีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง


2) มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน โดยอัตโนมัติ (เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2563) ทั้งในส่วนของเกษตรกร บุค คล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชุน และสหกรณ์ ทั้งประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท) และโครงการสินเชื่อ SME เกษตร (วงเงิน กู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท)


3) มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินลูกค้า SMEs จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงิน และดอกเบี้ย 6 เดือน (เมษายน ถึง กันยายน 2563) แบบอัตโนมัติทุกราย ให้กับ SMEs ที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และในระหว่างพักชาระหนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ ชำระหนี้ ธ.ก.ส.จะคืนดอกเบี้ยร้อยละ 10 ของเงิน ที่ส่งชำระ (Cash Back)
2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ( Soft Loan ของ ธปท.) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี รัฐบาลรับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทน 6 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


4) มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายจาเป็น และฉุกเฉินในครัวเรือน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยปลอดชำระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังได้เตรียมมาตรการในการฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรลูกค้า กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนมีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่ง ธ.ก.ส. มุ่งหวังว่าสามารถช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบ จานวนกว่า 1,000,000 ราย ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียงสะอื้นจากสจ๊วตหนุ่ม หลังพิษโควิด ทำให้ถูกเลิกจ้าง
เสียงสะอื้นจากสจ๊วตหนุ่ม หลังพิษโควิด ทำให้ถูกเลิกจ้าง
สาวช็อก! เจอลูกหนูขดอยู่ใน กล่องข้าวไข่เจียว คิดว่าเพื่อนแกล้ง
สาวช็อก! เจอลูกหนูขดอยู่ใน กล่องข้าวไข่เจียว คิดว่าเพื่อนแกล้ง
นายขวด ชายถูกกล่าวหา ขืนใจสาวท้อง ปฏิเสธ ไม่ได้ขืนใจ แต่เกิดจากการสมยอม
นายขวด ชายถูกกล่าวหา ขืนใจสาวท้อง ปฏิเสธ ไม่ได้ขืนใจ แต่เกิดจากการสมยอม