ข่าวอีจัน 30 เมษายน 2563 | 21:51 น.

เปิดหลักเกณฑ์ บริการเที่ยวบินในประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.63

เขียนโดย อีจัน
เปิดหลักเกณฑ์ บริการเที่ยวบินในประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.63

เช็กก่อน! หลักเกณฑ์ใหม่ บริการเที่ยวบินในประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.63

เพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดหลักเกณฑ์ บริการเที่ยวบินในประเทศ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.63) กระทรวงคมนาคมจะเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง ในช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด โดยมีแนวทางดังนี้

ผู้โดยสาร


1 สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนกว่าจะออกจากเครื่อง
- ระหว่างออกบัตรขึ้นเครื่อง ถ้าผู้โดยสารไม่มีหน้ากากอนามัย และไม่สามารถจัดหามาแสดงได้ จะถูกงดการออกบัตรขึ้นเครื่องให้
(2) ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่นำติดตัวมาบนเครื่องบิน


ผู้ดำเนินการเดินอากาศ

1 จำกัดจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่ง ระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน ยกเว้น
- สภาพทางกายภาพของที่นั่งส่วนใดส่วนหนี่งของเครื่องบิน มีระยะห่างเพียงพอที่จะป้องกันการติดต่อสัมผัส และการแพร่เชื้อโรค
- เป็นอากาศยานขนาดเล็กที่มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 19 ที่นั่ง และปฏิบัติการบินแบบเช่าเหมาลำ
- เป็นอากาศยานที่มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 90 ที่นั่ง โดยให้จำหน่ายบัตรโดยสารได้ไม่เกิน 70% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด

2 ถ้าสนามบินต้นทางไม่มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ
- ให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่อง และสังเกตอาการโดยทั่วไป ถ้าพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
- ถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยง ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่องแก่ผู้โดยสารนั้น

3 กำหนดให้รักษาระยะห่างของผู้โดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง
- การลำเลียงผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยการเดินเท้า การใช้รถบัสหรือสะพานเทียบอากาศยาน
- การรวมกลุ่มในขณะจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะและการเข้าแถวรอใช้ห้องน้ำในห้องโดยสาร

4 งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น อาจจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ แต่ต้องห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุด

5 จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม

6 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องบินใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
- นักบินให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
- ลูกเรือให้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการบิน และอาจใช้อุปกรณ์อื่นร่วมด้วยได้ เช่น แว่นตา อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า หรือชุดป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น
- จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดชีวภาพ ให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละเที่ยวบิน

7 การบินที่ใช้เวลามากกว่า 90 นาที ให้สำรองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งไว้ สำหรับแยกกักผู้โดยสารที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายของโรค

8 กรณีที่พบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคโควิด-19 ขณะอยู่บนเครื่องบิน ให้ดำเนินการดังนี้
- ให้แยกกักผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วยนั่งที่ที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาแถวหลังสุด ให้ห่างไกลจากผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุด
- ให้กันห้องน้ำห้องหลังสุดไว้ใช้สำหรับกรณีการกักกันโรคโดยเฉพาะ
- ให้มอบหมายลูกเรือคนหนึ่งทำหน้าที่ในพื้นที่แยกกัก และให้ลูกเรือที่ทำหน้าที่นั้น หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับลูกเรือคนอื่นในระยะใกล้กว่า 2 เมตร
- ให้นักบินแจ้งข้อมูลการตรวจพบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อรายงานไปยังปลายทาง

9 แจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขก่อนเดินทาง และระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและอื่น ๆ

10 ฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสาร หลังการบินทุกเที่ยวบิน


ผู้ดำเนินการสนามบิน

1 ตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในสนามบิน
- ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ถ้าบุคคลนั้นไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ให้ปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่สนามบิน

2 จัดการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ออกบัตรขึ้นเครื่อง พื้นที่ที่ผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง


ภาพจากอีจัน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะ
เเละเพื่อไม่ให้โควิด-19 กลับมาระบาดอีกระรอกหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมข่าว โควิด วันนี้ 15 มกราคม 2564
รวมข่าว โควิด วันนี้ 15 มกราคม 2564
กรมศิลปากร ตรวจสอบ หินเสมาโบราณ ยุคทวารวดี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
กรมศิลปากร ตรวจสอบ หินเสมาโบราณ ยุคทวารวดี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
จับ ตำรวจ จันทบุรี ฝ่า พรก. ฉุกเฉิน เล่นพนัน
จับ ตำรวจ จันทบุรี ฝ่า พรก. ฉุกเฉิน เล่นพนัน