ข่าวอีจัน 2 พฤษภาคม 2563 | 10:22 น.

โคราชประกาศ ใครมาจาก 10 จังหวัดนี้ ต้องกักตัว!

เขียนโดย อีจัน
โคราชประกาศ ใครมาจาก 10 จังหวัดนี้ ต้องกักตัว!

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ช่วงวันหยุดยาว ใครที่เดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา จาก 10 จังหวัดที่กำหนด ต้องกักตัว 14 วัน

(1 พ.ค.63) ประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 19 รายรักษาหายแล้ว 13 รายไม่มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากมีวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเกรงว่าจะมีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและไม่ให้มี ผู้ติดเชื้อรายใหม่จึงสมควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 11 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 3 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จึงออกมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

1.ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพักภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว
2.ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังต่อไปนี้ ทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักเป็นเวลา 14 วัน

2.1 กรุงเทพฯ
2.2 ภูเก็ต
2.3 นนทบุรี
2.4 ยะลา
2.5 สมุทรปราการ
2.6 ชลบุรี
2.7 ปัตตานี
2.8 สงขลา
2.9 เชียงใหม่
2.10 ปทุมธานี

3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่รับผิดชอบพื้นที่ซึ่งบุคคลตามข้อ 2 พัก ออกคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวกักตัวเพื่อให้คำแนะนำติดตามสังเกตและบันทึกอาการทุกวัน
4 .ให้บุคคลตามข้อ 2 สังเกตอาการตามแนวทางการเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านหรือที่พัก โดยแยกพักอาศัยเป็นสัดส่วนจากบุคคลอื่น งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่นโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ลดการไปที่สาธารณะหรือสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น มันล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาลที่อยู่ในท้องที่ทันที

5.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นไม่ใช่จังหวัดตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการโดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมหากมีความจำเป็นต้องให้กับตัวให้ออกคำสั่งกักตัวเร็ว

6. หากคนที่ถูกสั่งให้กับตัวมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนครบกำหนดกักตัว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการวัดไข้และประเมินก่อนที่จะให้เดินทางหากพบว่ามีอาการไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

7. ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบว่ามีผู้เดินทางมาตามข้อ 2 พักอยู่กับครัวเรือนผู้ใดเพื่อให้บุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจะได้ถือปฏิบัติในการเว้นระยะห่าง

8. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาต้อง
8.1 ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
8.2 ห้ามชุมนุม
8.3 ให้เว้นระยะห่างทางสังคมโดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

9. หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม