ชาวเกษตรกร ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร ก็ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผย ชาวเกษตรกร ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. หากแจ้งบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร ก็ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่มจ่าย 15 พ.ค. 63 นี้
ชาวเกษตรกร ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แจ้งบัญชีเงินฝากต่างธนาคาร ก็ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา

วันนี้ (6 พ.ค.63) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ เผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ซึ่งมี 7 หน่วยงาน ดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สํานักงานอ้อยและน้ำตาล และยาสูบของกระทรวงการคลังที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
โดยทั้ง 7 ฐานข้อมูลนี้ จะนำไปตรวจสอบความซ้ำซ้อน แล้วจะส่งจำนวนเกษตรกร 8.3 ล้านคน ให้กับกระทวงการคลัง เพื่อตรวจสอบการช่วยเหลือความซ้ำซ้อน ในการช่วยเหลือกับมาตรการ อื่นๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน สวัสดิการข้าราชการบำนาญ ระบบประกันสังคม


เมื่อผ่านการตอบสอบจากกระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว จะส่งต่อให้ ธ.ก.ส. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และวางแผนการโอนเงินให้กับเกษตรกรชุดนี้ โดยเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากเดิมกับ ธ.ก.ส. หรือแจ้งบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงบัญชี และเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้รีบมาปรับปรุงบัญชีและขอขึ้นทะเบียนกับ 7 หน่วยงานข้างต้น ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ภาพจากอีจัน
ส่วนเกษตรกรที่เหลือประมาณล้านกว่ารายที่จะต้องขึ้นทะเบียนใหม่นี้ สามารถขึ้นทะเบียน โดยยื่นแบบ ทบก. ใหกับผู้นำท้องถิ่น หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งให้เกษตรกรอำเภอ โดยเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบ และให้ผู้นำหมู่บ้าน หรือ ผู้นำท้องถิ่นรับรองการทำการเกษตรเข้ามา สำหรับเกษตรกร ที่มีการปรับปรุงทะเบียนในปี 62/63 ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ของ 7 หน่วยงาน และเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. ได้


ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรที่รับจ้างกรีดยางและได้ขึ้นทะเบียนกับการยาง ฯ สามารถได้รับความช่วยเหลือ ตามฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน โดยสมาชิกในครัวเรือน ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ขณะนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยทะเบียนเกษตรกรที่ส่งให้กระทรวงการคลังเป็นไปตามรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน เฉพาะชื่อหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน


หากทุกท่านตรงตามข้อกำหนด รัฐฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 โดย ธ.ก.ส. จะเริ่มทยอยจ่ายเงิน 15 พ.ค. นี้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co