AD

เฮ! ครูอาสาสมัคร ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน กทม. เตรียมรับเงินเดือน หลังปิดศูนย์ช่วงโควิด-19

กทม. เผย คืบหน้าการจ่ายเงินเดือน ให้ครูอาสาสมัครในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หลังปิดศูนย์ในช่วงโควิด-19
เฮ! ครูอาสาสมัคร ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน กทม. เตรียมรับเงินเดือน หลังปิดศูนย์ช่วงโควิด-19
AD

ความคืบหน้าการโอนเงินเดือนให้ครูอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

(12 พฤษภาคม 2563) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ กทม. ได้ดำเนินการลงทะเบียนในฐานะนายจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยได้รับการเยียวยาจากร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม เป็นร้อยละ 62 ระยะเวลา 90 วัน และการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนายจ้างสมทบเพียงร้อยละ 4 จากเดิมร้อยละ 5 และผู้ประกันตนสมทบเพียงร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5 โดยการยืนยันรับรองผ่าน e - form บน www.sso.go.th. ของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว ครบทั้ง 45 สำนักงานเขต

ภาพจากอีจัน
ส่วนอีก 5 สำนักงานเขต ไม่มีศูนย์ฯ เด็กในพื้นที่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินจากสำนักงานประกันสังคม จำนวนร้อยละ 62 ของค่าจ้าง ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ซึ่งมีผู้ได้รับเงินจากการเยียวยาเกินร้อยละ 50 แล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่างการโอนเงินของสำนักงานประกันสังคมแต่ละพื้นที่
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co