ดีเดย์ 18 พ.ค. 63 ทุกโรงแรมในประจวบฯ เริ่มเปิดให้บริการตามปกติได้แล้ว

ผู้ว่าประจวบฯ สั่งคลายล็อกดาวน์ 18 พ.ค. 63 นี้ โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก ทุกที่ในหัวหิน-ประจวบฯ เปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว
ดีเดย์ 18 พ.ค. 63 ทุกโรงแรมในประจวบฯ เริ่มเปิดให้บริการตามปกติได้แล้ว

ประจวบคีรีขันและการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
วานนี้ 17 พ.ค. 2563 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจั้อกำหนดมาตรการผ่อนปรนดังนี้

ภาพจากอีจัน
1. ยกเลิกความในข้อ 3 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3861/25636 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ผ่อนคลายให้โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทุกประเภทและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินกิจการไต้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1.1.) ห้องประชุมในโรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นหารประชุมคณะกรรมการผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้ร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแหล่งที่มา
(1.2.) ให้เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมหรือสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการในการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อหารแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันราย ตามที่ทางราชการกำหนด
2.ยกเลิกความในข้อ 5 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ 3861/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ผ่อนคลายให้เรือที่แจ้งออกจากท่าต่างจังหวัด สามารถแจ้งเข้าทำในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
2.1.) การนำเรือเทียบท่าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคตามที่จังหวัดประจวบครีขันธ์กำหนด ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคาผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาตของโรคโควิด-19 ฉบับนี้
2.2) ให้สำนักงานเจ้าทำภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าศูนย์ควบคุมเรือเข้าออบางสะพาน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด หากพบการฝ่าฝืนให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในเขตพื้นที่ดำเนินการตามที่พะราชบัญญัติโรคติดต่อ
3.แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 3.3 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3614/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและให้คนต่างด้าวมารายงานตัว โดยผ่อนคลายกำหนดระยะเวลาการปิดร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ทั้งนี้กำหนดให้เวลาปิด-เปิด สอดคล้องกับการห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด
4. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามแนวทางที่ราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเดือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเป็นการเฉพาะราย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 17 พ.ค. 2563
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co