AD

ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องฟื้นฟูการบินไทย นัดไต่สวน 17 ส.ค. นี้

ศาลล้มละลายกลาง นัดไต่สวนคำร้องฟื้นฟูการบินไทย 17 สิงหาคม 2563
ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องฟื้นฟูการบินไทย นัดไต่สวน 17 ส.ค. นี้
AD

วันนี้ (27 พ.ค. 2563) ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ให้นัดไต่สวน วันที่ 17 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

ภาพจากอีจัน
และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ไม่น้อยกว่าสองครั้ง ห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย ตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 90 / 9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง
ภาพจากอีจัน
หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co