ข่าวทั่วไป 4 มิถุนายน 2563 | 15:22 น.

ครม. อนุมัติเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะ ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงโควิด

เขียนโดย อีจัน
ครม. อนุมัติเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะ ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงโควิด

คณะรัฐมนตรี สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะ ให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยบริหารงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอนปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

สำหรับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และเวลาเรียนที่เปิดสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน โดยอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

ภาพจากอีจัน


กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) ให้สถานศึกษาสอนซ่อมเสริม และดำเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม ซึ่งเสร็จสิ้นตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2563

ระยะที่ 2 การตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ใน 2 รูปแบบคือ เรียนผ่านทีวี (On-Air) และเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (Online)

ระยะที่ 3 (1 กรกฎาคม – 30 เมษายน 2564) แยกออกเป็น สถานการณ์ที่ 1 หากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ระบบดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวี และระบบ IPTV 15 ช่อง สถานการณ์ที่ 2 หากไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ให้จัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และมีแผนเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ระยะที่ 4 การวัดผลและประเมินผล หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย การวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัย ใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย การซักถาม การตรวจสอบชิ้นงาน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันไป

ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพิ่มเติม) คือ ให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น วัสดุผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดและค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับการบริหารจัดการสำหรับนักเรียนพิการและเด็กด้อยโอกาส โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ตามปกติ ให้ดำเนินการจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง กรณีนักเรียนประจำ 90 บาท (มื้อละ 30 บาท / 3 มื้อ) อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง กรณีนักเรียนไป-กลับ จ่ายเป็นเงินสด จำนวน 30 บาท (1 มื้อ) อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้เงินสดให้แก่ผู้ปกครอง หากเป็นนักเรียนประจำ จำนวน 90 บาท (มื้อละ 30 บาท / 3 มื้อ) ให้แก่ผู้ปกครอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กรณีนักเรียนไป-กลับ จ่ายเป็นเงินสด จำนวน 30 บาท (1 มื้อ) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สพฐ. รายงานว่า การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลเชิงบวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองก็เพิ่มบทบาทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาวสอง เผย เส้นทางรัก สาวทอม  กว่าจะได้แต่งงาน
สาวสอง เผย เส้นทางรัก สาวทอม กว่าจะได้แต่งงาน
พบ ผู้สัมผัส ดีเจติดโควิด จากเมียนมาร์ ลักลอบเข้าไทย ถึง 5 ราย
พบ ผู้สัมผัส ดีเจติดโควิด จากเมียนมาร์ ลักลอบเข้าไทย ถึง 5 ราย
การรถไฟ ฯ ให้ ปชช. ขึ้นรถไฟฟรี 4 เส้นทาง ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
การรถไฟ ฯ ให้ ปชช. ขึ้นรถไฟฟรี 4 เส้นทาง ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ