ข่าวอีจัน 12 มิถุนายน 2563 | 15:13 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินของไทย มีหนี้ 6.1 ล้านล้านบาท

เขียนโดย อีจัน
ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินของไทย มีหนี้ 6.1 ล้านล้านบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศฐานะการเงินของไทย มียอดหนี้ล่าสุด 6.1 ล้านล้านบาท

หลายคนอาจไม่เคยสนใจเรื่องเงินหรือหนี้สินของประเทศ แต่วันนี้(12 มิ.ย. 63)มีประเด็นหนี้ที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน เมื่อ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตราและกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ลวรณ แสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท
ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท
ราชกิจจาฯ ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ราชกิจจาฯ ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามข้าราชการปกครองไป 11 ประเทศเสี่ยง
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามข้าราชการปกครองไป 11 ประเทศเสี่ยง
ราชกิจจาฯ ออกหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด-19
ราชกิจจาฯ ออกหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด-19
ราชกิจจาฯ อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยได้
ราชกิจจาฯ อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยได้