ข่าวทั่วไป 16 มิถุนายน 2563 | 11:02 น.

นศ.โปรดทราบ เปิดเทอมนี้ เลี่ยงรับน้อง-ปฐมนิเทศ ป้องกันโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
นศ.โปรดทราบ เปิดเทอมนี้ เลี่ยงรับน้อง-ปฐมนิเทศ ป้องกันโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศปลดล็อกมหาวิทยาลัย พร้อมเข้มมาตรการป้องกัน เลี่ยงรับน้อง-ปฐมนิเทศ ที่มีการรวมกลุ่มและชุมนุม ป้องกันโควิด-19

นักศึกษาโปรดทราบ ใกล้วันที่รอคอยแล้ว หลังมหาวิทยาลัยปิดไปนานหลายเดือน โดยใกล้วันที่จะกลับมาเปิดเรียนปกติแล้ว แต่การเปิดครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา เพราะเรากำลังเข้าสู่ วิถีใหม่ และการเรียนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแบบใหม่เพื่อสู้กับโควิด-19


ล่าสุดวันที่ 14 มิ.ย. 2563 หลังจากมีมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 263 ดังนั้น กะทรวงฯ จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระหรวง ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง โดยจะต้อง
ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่
ศบค. กำหนด ได้แก่
1.1 มาตรการคัดกรองเบื้องต้น จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ควบคุมการเข้า- ออกสถานที่จัดให้มีการ ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ให้คำแนะนำทั้งบุคลากรภายใน และนคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สถานที่โคหน่วยงานจะต้องสงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก่อนให้มีการจัดกิจกรรม และเพิ่มมาตรการใช้แอบพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดเเทน
1.2 มาตรการด้านสังคม รักษาระยะห่างหางสังคม (Social distancing) โดยต้องเว้นระยะห่างจาก ผู้อื่น 1 - 2 เมตรโดยจัดระบบที่นั่งเรียนยืนโต๊ะเก้าอี้และงัดระบบพื้นที่รอคิวให้ทำงานห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด กรณีห้องปรับอากาศให้ไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
1.3 มาตรการค้นสุขลักษณะสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดไห้มีจุดบริการลังมือด้วยสบู่และน้ำหรือกาทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอจัดเตรียมสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬา ลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องไร่ในห้องปฏิบัติการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
1.4 มาตรการคำนวณการติดตามดูแลผู้ที่มีความเสียจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำระบบคิดคามดูแลผู้มีความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักที่ผ่านการฝึกอบรมให้ทำหน้าที่แนะนำตรวจตรา และควบคุม การกำกับตามมาตรการ
2. การเปิดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบตง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ปรับลดเวลา ปรับเวลาหรือสลับวันเรียน หรืองดการเรียนการสอนบางรายวิชา จัดการเรียนวิชาภาคสนาม ปฏิบัติการนอกสถานที่ และการฝึกงานให้เหมาะลม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค เช่น กิจกรรมรับน้อง ,การปฐมนิเทศ เป็นต้น กรณีที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมยากควรยกเลิก แต่หากเป็นกรณีที่ดำเนินการใสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ความเสี่ยงต่ำ หรือควบคุมใดเต็มที่ให้หารือร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาก่อนดำเนินการ
3. การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆ ภายในกระทรวง ควรกลับมาทำงานในหน่วยงานเป็นปกติ ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2563 โดยมีมาตรการดูแลอาคารสถานที่ตามข้อ 1
4.ในส่วนของงานวิจัยและการให้บริการวิชาการนอกพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันอุดมศึกษา ของหน่วยงานในกระทรวงฯ และมาตรการในพื้นที่นั้นๆ โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการวมกลุ่มคนจำนวนมาก
5. หลีกเลี่ยงการเดินทางต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของ ศบค.ทั้งนี้ให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นกายในกรทรวง ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคที่ ศบค.กำหนด สำหรับสถาบันอุดศึกษา ห้ามปฏิบัติตาม ดูมือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร) และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นและที่ได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมด้วย
จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนเฮ! กระทรวงศึกษาธิการปรับเวลาปิดภาคเรียน ให้เด็กได้มีวันหยุด 54 วัน
นักเรียนเฮ! กระทรวงศึกษาธิการปรับเวลาปิดภาคเรียน ให้เด็กได้มีวันหยุด 54 วัน
นศ.โปรดทราบ เปิดเทอมนี้ เลี่ยงรับน้อง-ปฐมนิเทศ ป้องกันโควิด-19
นศ.โปรดทราบ เปิดเทอมนี้ เลี่ยงรับน้อง-ปฐมนิเทศ ป้องกันโควิด-19
พร้อมสั่ง ปิด ทันที หากพบผู้ติดเชื้อภายในโรงเรียน
พร้อมสั่ง ปิด ทันที หากพบผู้ติดเชื้อภายในโรงเรียน
เด็กนักเรียนยุคโควิด พร็อพแน่นสุดๆ ป้องกันโควิด-19
เด็กนักเรียนยุคโควิด พร็อพแน่นสุดๆ ป้องกันโควิด-19
อีจันเย็บแมสผ้าสำหรับเด็ก มอบโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
อีจันเย็บแมสผ้าสำหรับเด็ก มอบโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย