ข่าวอีจัน 16 มิถุนายน 2563 | 13:11 น.

คำสั่ง ศปม. แม้จะยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังคงจุดตรวจ ป้องกันการชุมนุม-อาชญากรรม

เขียนโดย อีจัน
คำสั่ง ศปม. แม้จะยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังคงจุดตรวจ ป้องกันการชุมนุม-อาชญากรรม

ราชกิจจา เผยแพร่คำสั่ง ศปม. เลิกเคอร์ฟิว แต่ให้ตั้งจุดตรวจป้องกันการรวมกลุ่ม ชุมนุม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำส่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีเนื้อหาระบุ ดังนี้

ภาพจากอีจัน

เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) ข้อ 4 และข้อ 5 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ข้อ 1 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่องปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ยังมีผลบังคับใช้และปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด โดยให้เพิ่มความเข้มงวด หรือเคร่งครัด เพื่อให้มีการป้องกันในกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
2. ดำรงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
3. ให้ยกเลิกการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยกเลิกเคอร์ฟิวคืนแรก ยังเงียบเหงา ปชช.ส่วนใหญ่ยังไม่รู้
ยกเลิกเคอร์ฟิวคืนแรก ยังเงียบเหงา ปชช.ส่วนใหญ่ยังไม่รู้
คำสั่ง ศปม. แม้จะยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังคงจุดตรวจ ป้องกันการชุมนุม-อาชญากรรม
คำสั่ง ศปม. แม้จะยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังคงจุดตรวจ ป้องกันการชุมนุม-อาชญากรรม
ป.ป.ส. เปิดประมูล โมเดล มังงะ การ์ตูนดังนับ 300 ตัว
ป.ป.ส. เปิดประมูล โมเดล มังงะ การ์ตูนดังนับ 300 ตัว
กยศ. ชี้แจง ลูกหนี้ฟ้องคดีแพ่ง หลังกองทุน กยศ. ยึดบ้านและที่ดิน
กยศ. ชี้แจง ลูกหนี้ฟ้องคดีแพ่ง หลังกองทุน กยศ. ยึดบ้านและที่ดิน
ระยอง พบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 1 ราย
ระยอง พบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 1 ราย