แนะ 8 ข้อ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คงมาตรการโควิด-19 วันเข้าพรรษา ประกาศ 8 แนวทางจัดกิจกรรม
แนะ 8 ข้อ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เพื่อสนองนโยบายของทางราชการที่กำชับให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของบุคคลเป็นหมู่ใหญ่ และให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) และเพื่อถนอมพระอนามัยของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดังต่อไปนี้

1. งดการจัดกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันเข้าพรรษา วันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563

2. สาธุชนสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยแทนการตักบาตรดอกไม้ได้ตามกุศลศรัทธา โดยวัดจะจัดโต๊ะรับดอกไม้ธูปเทียนไว้บริเวณหน้าพระอุโบสถ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 และวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2563

ภาพจากอีจัน
3. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช งดเสด็จลงทรงรับสามีจิกรรมจากคณะสงฆ์เป็นการทั่วไป
4. เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 ถึงวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ให้เจ้าอาวาสหรือผู้แทน รวมจำนวนวัดละไม่เกิน 3 รูป ซึ่งประสงค์จะมากระทำสามีจิกรรม เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์แต่ละวัดเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.
ภาพจากอีจัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 2 และข้อ 4 พึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งทางราชการประกาศและรณรงค์อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co