กสร. ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างหยุดชดเชยสงกรานต์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์ วันที่ 27 ก.ค.63 จำนวน 1 วัน
กสร. ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างหยุดชดเชยสงกรานต์

วันที่ 10 ก.ค. 63 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการประกาศให้ วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดตามประเพณี ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลัง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบการจการให้เลื่อนวันหยุดราชการตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นมาตรการหนึ่งในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือนายจ้างให้ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ไปหยุดในวันหยุดราชการประจำปีวันอื่นที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดราชการอื่น ที่ทางราชการจะได้ประกาศกำหนดต่อไปนั้น

ภาพจากอีจัน
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวน 1 วันเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้กำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างประจำปี 2563 สำหรับวันหยุดตามประเพณีสงกานต์ เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการ ที่ได้เลื่อนประกาศวันหยุดตามประเพณีวันสงกรานต์ดังกล่าวและยังไม่ได้ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีที่ได้เลื่อนออกไปให้ประกาศกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2005 โลก 13 เป็นวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 (ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์) หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเคยมีพิเศษอีกสองวันเป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการจการประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อไปด้วย
ประกาศณวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co