ข่าวอีจัน 28 กรกฎาคม 2563 | 15:24 น.

คณาจารย์นิติฯ มธ. แถลงร้อง อสส.- ตร. แจงเหตุผลไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา"

เขียนโดย อีจัน
คณาจารย์นิติฯ มธ. แถลงร้อง อสส.- ตร. แจงเหตุผลไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา"

คณาจารย์นิติฯ มธ. 31 คน ออกหนังสือแถลงการณ์ ร้องอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจงขั้นตอนการดำเนินคดี "บอส อยู่วิทยา"หลัง สำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง "บอส อยู่วิทยา" พร้อมทั้งสื่อต่างประเทศได้นำเสนอข่าวออกไปแล้วนั้น ทำให้คนในสังคมตั้งคำถาม เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของกระบวนการยุติธรรม

ภาพจากอีจัน


ล่าสุดวานนี้ (27 ก.ค. 63) คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกหนังสือแถลงถึงกรณีดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย โดยระบุในข้อความประกาศว่า

“เพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและหลักนิติรัฐ เพื่อกอบกู้ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย และเพื่อรักษากำลังใจของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังมีรายนามข้างท้าย ขอเรียกร้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการดังต่อไปนี้โดยเร็ว
1. ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการคดีอาญากับนายวรยุทธ อยู่วิทยา โดยละเอียดและอธิบายเหตุผลอย่างชัดเจนถึงผลของคดีที่ขาดอายุความและการใช้ดุลยพินิจไม่ฟ้องคดีอาญา และ
2. ตรวจสอบว่าการดำเนินการและการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย สุจริตและโปร่งใสหรือไม่ และหากพบว่ามีการดำเนินการหรือการใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนใดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่สุจริต หรือไม่โปร่งใส ให้พิจารณาดำเนินการและใช้ดุลยพินิจใหม่ให้ถูกต้อง”


ส่วนรายชื่อคณาจารย์ทั้ง 31 คน มีดังนี้


1. รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา
สายสุนทร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
11. อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์
12. อาจารย์เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์
13. อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
14. อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
17. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
18. ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
19. อาจารย์ปทิตตา ไชยปาน
20. อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
23. อาจารย์สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ
24. อาจารย์พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์
25. อาจารย์ ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล
26. อาจารย์จุฑามาศ ถิระวัฒน์
27. อาจารย์ปรียาภรณ์ อุบลสวัสดิ์
28. อาจารย์กรกนก บัววิเชียร
29. อาจารย์กีระเกียรติ พระทัย
30. อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์
31. อาจารย์กิตติภพ วังคำ

อ่านคำแถลงฉบับเต็ม
https://www.ejan.co/news/5f1fdc302def1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
ผงะ! ซื้อเนื้อหมูจากห้างใหญ่ เจอฝีหนองก้อนเบ้อเร่อ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
บิ๊กแป๊ะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจตำรวจ หลังการชุมนุมยุติ
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
“วัณโรคปอด” โรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม