อีจัน ลั่นทุ่ง 12 ตุลาคม 2563 | 16:36 น.

เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย

เขียนโดย อีจัน
เตรียมชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหาย

เร่งสำรวจหลังน้ำลดจ่ายชดเชยพื้นที่การเกษตรเสียหาย สูงสุด 1,690 บาทต่อไร่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่า
ไหลหลากในหลายพื้นที่ เช่น อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อื่นๆ นั้น รัฐบาลมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ภาพจากอีจัน


โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย พร้อมเตรียมการวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนกล้าเมล็ดพันธุ์ผัก แนะนำวิธีการดูแลรักษา ฟื้นฟูพืชที่ถูกต้องให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างทันท่วงที

ภาพจากอีจัน


สำหรับเกษตรกรรายเดิมที่ทำการเพาะปลูกพืช หากมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบการผลิต ขอให้มาแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน หรือหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ที่ตั้งแปลงพร้อมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้บริการ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน Farmbook เพื่อที่เกษตรกรจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ภาพจากอีจัน


หากพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ภายหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และกรอบระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ (เร่งด่วน) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือเกษตรกร
ตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็น ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 ตายาย ชาวนา ถูกคน ใจบาป “ เผาข้าว ” ที่ตากไว้วอด
2 ตายาย ชาวนา ถูกคน ใจบาป “ เผาข้าว ” ที่ตากไว้วอด
เกษตรกร พัทลุง เดือดร้อนหนัก เร่งสร้างคอกพา โคกระบือ หนี น้ำท่วม
เกษตรกร พัทลุง เดือดร้อนหนัก เร่งสร้างคอกพา โคกระบือ หนี น้ำท่วม
ไก่อบฟาง เมนู บ้านนา ที่ หากินยาก
ไก่อบฟาง เมนู บ้านนา ที่ หากินยาก