ลด ละ เลิก อบายมุข สสส. เชิดชู ชุมชน-บุคคลต้นแบบ พรหมพิราม

ลด ละ เลิก อบายมุข สสส. เชิดชู ชุมชน-บุคคลต้นแบบ พรหมพิราม

สสส. หนุน พรหมพิราม เชิดชู ชุมชน-บุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก อบายมุข รุกขยายผล ตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟู ตำบลละ 1 ศูนย์ 1 รพ.สต.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน "มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน อ.พรหมพิราม" จ.พิษณุโลก
โดยมีนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและชุมชนต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง เลิกเหล้า บุหรี่ การพนัน โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบจำนวน 40 หมู่บ้าน จาก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแขม 10 หมู่บ้าน, ตำบลหอกลอง 7 หมู่บ้าน, ตำบลวังวน 10 หมู่บ้าน และตำบลศรีภิรมย์ 13 หมู่บ้าน
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหล้า และการพนัน) 191 คน และเครือข่ายคนช่วยเลิก 166 คน

ภาพจากอีจัน


ด้าน น.ส.ทัศนีย์ ศิลปบุตร กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า การสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งบุหรี่ เหล้า และการพนัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ซึ่ง สสส. ได้เริ่มโครงการสนับสนุนและส่งเสริมมาตรการลดการพนันในชุมชน ใน 4 ตำบล ของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งผลจากการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จ ดังนี้
1.เกิดมาตรการชุมชน ได้แก่ มาตรการงานบุญหรืองานเศร้าวัดนี้ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน มาตรการการออมเงิน มาตรการการปลูกผักในครัวเรือน และมาตรการการเล่นหวยเงินสด
2.เกิดบุคคลต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง 303 คน
3.เกิดเครือข่ายช่วยเลิก 166 คน และได้บูรณาการแผนงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพรหมพิราม ในประเด็นการขับเคลื่อนอำเภอสุขภาวะ

ภาพจากอีจัน


น.ส.ทัศนีย์ กล่าวอีกว่า “ผลการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา สามารถลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปจากการเล่นพนัน เหล้า และบุหรี่ โดยเปรียบเทียบในช่วง 6 เดือน ก่อนและหลังจากการดำเนินโครงการ พบว่า
การเล่นพนัน ลดลงร้อยละ 49.11 หรือจากเดิมสูญเสียค่าใช้จ่ายจาก 5,763,960 บาท เหลือ 2,830,720 บาท
การดื่มเหล้า ลดลงร้อยละ 49.81 หรือจากเดิม 6,485,700 บาท เหลือ 3,255,140 บาท
การสูบบุหรี่ ลดลงร้อยละ 51.70 หรือจากเดิม 803,900 บาท เหลือ 415,160 บาท
ส่วน การออมเงิน เปรียบเทียบในช่วง 6 เดือน ก่อนและหลังจากการดำเนินโครงการ พบว่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.40 หรือมีเงินออมเพิ่มขึ้นจาก 3,389,400 บาท เป็น 4,623,300 บาท”

ภาพจากอีจัน


ซึ่ง สสส. ได้มีแนวทางการดำเนินงานในปีที่ 3 มุ่งดำเนินการสร้างบุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพและทักษะ "เครือข่ายคนช่วยเลิก" ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และคนต้นแบบที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ตำบลใกล้เคียงที่สนใจ ขยายพื้นที่กิจกรรมโครงการเพิ่มเติม
โดยมี 3 ตำบล ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ต.ท่าช้าง ต.วงฆ้อง และ ต.ดงประคำ รวมถึงผลักดันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งในพื้นที่ให้ดำเนินโครงการ มีศูนย์บำบัดและฟื้นฟู ให้คำปรึกษาคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ เหล้า และยาเสพติด รวมถึงเลิกเล่นการพนัน อย่างน้อยตำบลละ 1 ศูนย์ 1 รพ.สต.

ภาพจากอีจัน


ด้าน นายสำเริง วระเดช สารวัตรกำนัน ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก “คนต้นแบบเลิกบุหรี่” กล่าวว่า ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นปี 2563 เพราะ ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนตระหนักว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในตอนแรกคนในหมู่บ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เพราะ มองว่าบุหรี่เลิกยาก แต่ปัจจุบันเริ่มมีคนเห็นความสำคัญมากขึ้นเพราะนอกจากสุขภาพจะดีขึ้นแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายทำให้คนในหมู่บ้านประมาณ 150 หลังคาเรือนลด ละ เลิกอบายมุขทุกอย่าง

ภาพจากอีจัน


ด้าน น.ส.สายสร้อย เล็กยิ้ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก “คนต้นแบบเลิกพนัน” กล่าวว่า เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะ อยากลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้น้อยลง จึงตัดสินใจเลิกเล่นหวยตลอดชีวิต
จากที่เมื่อก่อนเล่นทุกงวด หมดเงินไปหลายแสนบาท หลังจากเลิกเล่นหวย ทำให้มีเงินเก็บมากขึ้น ตอนนี้ยืนยันจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการลด ละเลิก อบายมุข ให้คนในชุมชน

ภาพจากอีจัน


สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ "มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงจากเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และการพนัน ในชุมชน อ.พรหมพิราม ได้แก่
1.เป็นแบบอย่างที่ดี โดยการ ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอบายมุขทุกอย่างที่ส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
2.ปฏิบัติการมาตรการชุมชน ได้แก่ มาตรการงานศพปลอดเหล้า บุหรี่และการพนัน ทั้งที่บ้านและที่วัด มาตรการการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการการออมเงินจากปัจจัยเสี่ยง
3.เฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติดและการพนันในชุมชน
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดคนต้นแบบ ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co