เช็กเลย ลงทะเบียน เบี้ยผู้สูงอายุ รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่?

เช็กเลย ลงทะเบียน เบี้ยผู้สูงอายุ รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่ ขั้นตอนลงทะเบียน ทำอย่างไร? เกิดเมื่อไหร่ ถึงจะได้รับสิทธิ์
เช็กเลย ลงทะเบียน เบี้ยผู้สูงอายุ รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่?

หลังจากที่ นายกรัฐมนตรี ไฟเขียว เปิดลงทะเบียน รับเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติ ต้องผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505) หรือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ภาพจากอีจัน


โดยเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

ภาพจากอีจัน


สำหรับผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ สำหรับปีนี้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - พฤศจิกายน 2563 และปีหน้าเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนมกราคม – กันยายน 2564

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co