AD

สภากาชาดไทย ยืนยัน ไม่มีการขาย เลือด ที่ได้จากการบริจาค ให้กับ โรงพยาบาล

สภากาชาดไทย ชี้แจง หลังมีข่าวจำหน่าย เลือด ที่ได้จากการบริจาคฟรี ให้กับ โรงพยาบาล ยืนยัน เลือดบริจาค ไม่ใช่ของซื้อขาย เพราะมีค่าสูงสุดจากน้ำใจของเพื่อนมนุษย์
สภากาชาดไทย ยืนยัน ไม่มีการขาย เลือด ที่ได้จากการบริจาค ให้กับ โรงพยาบาล
AD

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความทางออนไลน์ว่า สภากาชาดไทย จำหน่าย เลือด ที่ได้รับจากการบริจาคฟรี ให้กับ โรงพยาบาล จนมีการแชร์ต่อออกไปเป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (28 พ.ย. 2563) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าว เป็น ข่าวปลอม โลหิต บริจาค ไม่ใช่ของซื้อขาย ด้วยมีค่าสูงสุดจากน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่มิอาจประเมินค่าได้ และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้บริการ โลหิต และส่วนประกอบ โลหิต แก่ โรงพยาบาล เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย โดยมิได้จำหน่ายหรือคิดค่าโลหิตซึ่งได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ เพื่อให้การซื้อขายโลหิตในประเทศหมดไป ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก กาชาดสากล ตามปณิธานที่สภากาชาดไทยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร

ภาพจากอีจัน
แต่จะมีค่าต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในการรับบริจาคโลหิต เช่น ถุงบรรจุโลหิต หลอดเก็บตัวอย่างโลหิต น้ำยาตรวจค่า
ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) น้ำยาตรวจหมู่เลือด เป็นต้น
2. ค่าใช้ถ่ายการผลิตส่วนประกอบโลหิต ในการปั่นแยกโลหิตให้เป็นส่วนประกอบโลหิตชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (Packed red cells) พลาสมา (Plasma) เกล็ดเลือด (Platelets) เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายในกรตราทาห้องปฏิบัติกร ได้แก่ ค่าตรวจหมู่โลหิตเอบีโอ (ABO grouping) การตรวจหมู่โลหิตระบบอาร์เอช (Rh) ค่าตรวจกรองแอนติบอดี (Antibody screening) ค่าตรวจภาวะการติดเชื้อที่สามารถติดต่อทางการให้เลือด (Transfusion-transmissible infection) ได้แก่ ชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสดับอักเสบซี ไวรัสเอขไอวี และซิฟิลิส โดยการตรวจวิเคราะห์ทางซีโรโลยี และวิธี Nucleic Acid Test (NAT)
4. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิตชนิดต่าง ๆ และการขนส่ง เช่น ตู้เย็นเก็บเม็ดเลือดแดง 1-6 องศาเซลเซียส ตู้เก็บเกล็ดเลือด 20-24 องศาเชลเซียสที่ต้องเขย่าตลอดเวลา ตู้แช่แข็งพลาสมา -20 องศาเซลเซียส เป็นต้น อีกทั้งต้องรักษาอุณหภูมิของส่วนประกอบโลหิตชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Blood cold chain ตลอดระยะเวลาขนส่งจากต้นทางจนถึงปลายทาง
5. ค่าใช้ถ่ายในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ตามระบบ ISO และ GMP ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะถูกกำหนดโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะนำมาเทียบเคียงให้เทียบเท่า หรือต่ำกว่าเกณฑ์กลางตามความหมาะสมกับการบริการโลหิตทุกประเภท
นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนค่าอาคารสถานที่ ค่ารถออกหน่วยเครื่องที่ ค่าเครื่องมือครุภัณฑ์ ค่าบุคลากร ค่า สาธารณูปโภค และค่าดำเนินการสนับสนุนอื่น ๆ ที่รวมแล้วจะสูงกว่าต้นทุนบริการที่เรียกเก็บ โดยส่วนที่ขาด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจะรับผิดชอบทั้งหมด ประกอบกับได้รับงบประมาณดำเนินการบางส่วนจากรัฐบาลมาช่วยเหลือ
ดังนั้น ระวัง!! อย่าหลงเชื่อข้อมูลผิดๆ นะคะ
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co