ผู้โดยสาร เที่ยวบิน กรุงเทพ-บุรีรัมย์ กักตัว 14 วัน

กรมทางหลวง กำชับ ผู้โดยสาร เที่ยวบิน กรุงเทพ-บุรีรัมย์ กักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกัน โควิด
ผู้โดยสาร เที่ยวบิน กรุงเทพ-บุรีรัมย์ กักตัว 14 วัน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 32 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพ และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 5 ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการเดินทางผ่านท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ที่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
กรณีผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง โดยผ่านทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรอง ประกอบด้วย
1. ลงทะเบียนแบบคำถามสุขภาพ ในแบบฟอร์ม ต.8 บร. ตามความเป็นจริง
2. เช็กอินแอปพลิเคชั่น หมอชนะ
3. ผู้โดยสารทุกคนต้อง กักตัว ในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด 14 วัน โดยห้ามออกนอกพื้นที่ กักตัว หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน 3 ชั่วโมง
กรณีผู้โดยสาร ที่ไม่ต้องการกักตัว จะต้องเข้ารับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรค ด้วยวิธี Rapid Test ทันที ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองจำนวน 600 บาทต่อคน หากผลการตรวจผ่านไม่ต้องเข้ารับการกักตัว
ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนบัตรโดยสาร สามารถติดต่อกับสายการบินได้ที่ สายการบินนกแอร์ โทร 044-666721 สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร 044-634968
ซึ่งกรมท่าอากาศยานพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทุกแห่ง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co