กทม. ซ้อมแผนรับมือ โควิด เตรียม โรงพยาบาลสนาม ดูแลผู้ป่วย

กทม. เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนรับมือ โควิด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม รองรับการ ดูแลผู้ป่วย โควิด-19
กทม. ซ้อมแผนรับมือ โควิด เตรียม โรงพยาบาลสนาม ดูแลผู้ป่วย

กทม. เตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือโควิดระลอกใหม่ ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล พร้อมเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อสังเกตอาการผู้ติดเชื้อ ที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย ในพื้นที่ที่มีการควบคุม โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โดยมีผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ภาพจาก PRกทม.
ภาพจาก PRกทม.


ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเดิม โดยมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และมีการกระจายไปในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการซ้อมแผนรับมือ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโควิด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นการทดสอบแนวทางการปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันยังทำให้ทราบถึงจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น โดยที่การปฏิบัติงานจริงนั้น บุคลากรต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของ กทม. ในการทำหน้าที่ตอบโต้กับการระบาดของโรค การรักษาพยาบาล การสอบสวนโรค ซึ่งต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน
สำหรับการจัดประชุมซ้อมแผนรับมือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักอนามัยและสำนักงานเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรูณาการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาป้องกันและควบคุมโรคพื้นที่ กทม.

ภาพจาก PRกทม.
ภาพจาก PRกทม.
ภาพจาก PRกทม.
ภาพจาก PRกทม.

ปลัดกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า การฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการทดสอบการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติการระบาดของโควิด โดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรณีการระบาดของโควิด อาทิ ฝึกซ้อมด้านการสั่งการ การอำนวยการ การฝึกตามสถานการณ์หลักสถานการณ์เสริม การประเมินผล การสอบสวนโรค ลงพื้นที่ ระบบส่งต่อ การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ธุรการ ระบบไอที ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งกำหนดหัวข้อการฝึกไว้ที่การตอบสนอง ต่อสถานการณ์ตามแผนของหน่วยงาน/จังหวัด การจัดสรรทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การแบ่งมอบหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม โดยให้แต่ละโรงพยาบาลในสังกัด ซ้อมภาพรวมร่วมกัน และซ้อมแยกในระดับโรงพยาบาลต่อไป หลังจากนั้นจึงจะกำหนดจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโควิด และการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เบื้องต้น กทม.ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย ในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถรองรับได้ 500-600 เตียง รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก 3-4 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ครบตามแผน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500-1,700 เตียง 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ป่วยหากป่วยมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่าปกปิดข้อมูล หรือปกปิดประวัติเสี่ยง เพื่อทีมแพทย์จะได้วินิจฉัยรักษาและเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงที

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co