จุรินทร์ ดันร่างแผน สังคมสูงวัย 2.5พันล้าน ชู คุณภาพชีวิตดี

จุรินทร์ ดันร่างแผน สังคมสูงวัย 2.5พันล้าน ชู คุณภาพชีวิตดี ส่งสำนักงบฯพิจารณา เน้นเตรียมพร้อมก่อนแก่ ผู้สูงอายุมีงานทำ
จุรินทร์ ดันร่างแผน สังคมสูงวัย 2.5พันล้าน ชู คุณภาพชีวิตดี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เรื่องรับรองสังคมสูงวัย

ภาพจาก ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ซึ่ง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ภาพจาก ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ทั้งนี้ นายจุรินทร์ เป็นประธาน ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการที่จะมีการขับเคลื่อนและใช้งบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้งบบูรณาการปี 2565 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความพร้อมในทุกด้านก่อนวัยสูงอายุ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ กรอบงบวงเงินงบประมาณ 2.56 พันล้านบาท เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของ 6 กระทรวง 41หน่วยงาน ภายใต้ 4 แนวทางหลัก
คือ 1. สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย 2. เสริมทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง 3.พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 4. พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม แผนงานและงบประมาณจะต้องเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณา ก่อนเสนอครม.
ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้งบบูรณาการฯ ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ถือว่ามีความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง การให้ความรู้แก่ประชนเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 6.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าสี่แสนคน การจัดหางานให้ผู้สูงอายุ 1.5 แสนคน สูงกว่าเป้า 208%
แสดงถึงความสนใจที่จะทำงานของผู้สูงอายุและภาคเอกชนให้การสนับสนุน สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 ได้มีการปรับให้สอดรับสถานะ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ที่ประชากรไทย อายุ 60ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเป็น 28% ในปี 2574
ภาพจาก ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ภาพจาก ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ภาพจาก ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ภาพจาก ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
ซึ่งเป้าหมาย อาทิ 1
สัดส่วนประชากรช่วงอายุ 25 - 59 ปีร้อยละ 60 มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงิน สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 2.ผู้สูงอายุ (61-65ปี) มีงานทำและมีรายได้จำนวน 3.85 แสนคน 3
ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 11.7 ล้านคน
น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลกำหนดให้วาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องทำงานกันหลายได้และเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน มีทั้งต้องเริ่มต้นจากตัวทุกคนในวัยหนุ่มสาว
ให้รู้จักเรื่องการออม การดูแลสุขภาพ ภาครัฐช่วยสร้างเครือข่ายสังคมให้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างสภาพแวดล้อมในบ้าน องค์กร ชุมชน และสังคม
ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงการเสริมและให้โอกาสผู้สูงอายุในการใช้ศักยภาพของตนเอง แผนงานบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของรัฐบาล
จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งให้ ภาครัฐ ประชาชน เอกชน ประชาสังคม เดินหน้าสู่เป้าหมายเพื่อคนทุกคน เมื่อเป็นผู้สูงอายุ ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co