ศบค.มหาดไทย ออก คำสั่งด่วน ปราบ แรงงานเถื่อน บ่อนพนัน

ศบค.มหาดไทย ออก คำสั่งด่วน ปราบ แรงงานเถื่อน บ่อนพนัน เร่งตั้ง รพ.สนาม รณรงค์ โหลด แอปฯหมอชนะ
ศบค.มหาดไทย ออก คำสั่งด่วน ปราบ แรงงานเถื่อน บ่อนพนัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยเนื้อหาคำสั่งด่วนที่สุดระบุว่า ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับข้อสั่งการเชิงนโยบาย ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR
ประเด็นการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ การป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน หมอชนะ
เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้อสั่งการเชิงนโยบายไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1.มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

-ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการเข้มงวด ทั้งในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติ การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและการขนส่งสินค้า จากประเทศเพื่อนบ้าน และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามา ในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ ชุมชนแต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง

หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้เห็นเป็นใจ กับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงานให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ทราบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

2.มาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน

-ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุม ดำเนินคดี

3.มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

-ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่
ทุกระดับถือปฏิบัติตามหนังสืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10 /ว.7820 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2563 ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไผ่ผ่องไทย

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ตลอดจนกำชับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา หรือการแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมิให้มีการจัดข้อมชนไก่
หรือกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกัน

หากพื้นที่ ปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง

4.การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่

-ให้จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการ โดยให้พิจรณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจง สร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพื้นที่


5.การประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพริเคชั่น หมอชนะ ให้จังหวัด

-กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน หมอชนะ และขอความร่วมมือสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่มอบหมายบุคลากรในสังกัดให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" แก่ประชาชน


ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน หมอชนะ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) 

6.ให้ทุกจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนด ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท) ทราบทุกวันภายในเวลา16.00 น.

และกรณีพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีการจับกุมดำเนินคดี ให้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทราบทันที

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR
ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co