แม่ฮ่องสอน จ่อ เปิดชายแดน ค้าขาย กับ เมียนมา 18 มกราคม นี้

แม่ฮ่องสอน จ่อ เปิดชายแดน ค้าขาย กับ เมียนมา 18 มกราคม นี้ บรรเทาผลกระทบโควิด-19
แม่ฮ่องสอน จ่อ เปิดชายแดน ค้าขาย กับ เมียนมา 18 มกราคม นี้

ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด แม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะคณะกรรมการศูนย์สั่งการ ชายแดนไทย กับ ประเทศเพื่อนบ้านด้าน เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชายแดนไทย เมียนมา

ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด่านเมียนมา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยมีการพิจารณาให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการที่มีสินค้าตกค้างเป็นจำนวนมาก ที่ประเทศเมียนมา ซึ่งในครั้งนี้ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบแนวทาง หลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่คณะทำงานประเมินความพร้อมและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 เพื่อดำเนินการขนย้ายนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยพิจารณาห้วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน ประกอบด้วย
1.ขั้นตอนการดำเนินการการนำสินค้าเข้าและส่งออก - ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าทุกแห่งรวมทั้งช่องทางธรรมชาติ - สินค้าทั่วไปอุปโภคบริโภค ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร - สินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงและสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร และส่งเรื่องมายังศูนย์สั่งการชายแดนเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา -สินค้าสิ่งมีชีวิตโค-กระบือ ให้ดำเนินการนำเข้าเฉพาะสินค้าตกค้าง
2.ประเภทสินค้าที่พิจารณานำเข้า-ส่งออก - สินค้าสิ่งมีชีวิต (โค-กระบือ) นำเข้าได้เฉพาะที่ตกค้าง จะนำเข้าช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้งและบ้านแม่สามแลบ - สินค้าเฉพาะที่ตกค้างรอการนำเข้าอันเป็นสินแร่ สินค้าการเกษตรตามฤดูกาล ให้พิจารณาเป็นการเฉพาะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด - ประเภทสินค้าทั่วไป พิจารณาให้ส่งออกสินค้าด้านอุปโภคบริโภคเท่านั้นและสินค้าอื่น ๆ ยังไม่พิจารณาให้นำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ได้พิจารณาในเบื้องต้นตามแนวทางข้อ 1,2 ซึ่งหากมีมาตรการผ่อนปรนจาก ศบค. ส่วนกลาง ทางจังหวัดจะพิจารณาผ่อนปรน ต่อไป
ภาพจากอีจัน
อีกทั้งยังมีมาตรการในการดูแลควบคุม ทั้งในด้าน มาตรการด้านศุลกากรเกี่ยวกับบุคลากรผู้ประกอบการ การขนย้ายสินค้า การขนย้ายสัตว์โคกระบือ มาตรการด้านสาธารณสุข ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ประจำช่องทางผ่านชายแดนทั้ง 5 จุด ได้แก่
จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง และบ้านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน , จุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม , จุดผ่อนปรนช่องทางบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และ จุดผ่อนปรนการช่องทางบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย นายผอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย
ภาพจากอีจัน
ในส่วนของรัฐบาลกลางประเทศเมียนมา ได้มีหนังสือส่งไปยังประเทศอินเดีย เรื่องการเปิดการค้าระหว่างประเทศตามช่องทางต่าง ๆ ว่าสามารถทำได้ เพื่อให้ระบบธุรกิจไม่ล่มสลาย และกระทบต่อประชาชนโดยรวมของทั้งสองประเทศ และได้มีหนังสือถึงแต่ละจังหวัดที่ติดชายแดนให้เข้มงวดในการคัดกรองโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

Related Stories

No stories found.