กกต.ชวนแจ้งเบาะแสทุจริตเลือก สว. รางวัลนำจับ สูงสุด 1 ล้านบาท

กกต.เปิด 4 ช่องทาง แจ้งเบาะแสการทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เงินรางวัลนำจับ 100,000–1,000,000 บาท

อีกเรื่องที่สังคมให้ความสนใจในตอนนี้คือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสทุจริต รางวัลนำจับ สูงสุด 1 ล้านบาท 

วันนี้ (4 มิ.ย.67) เฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เกิดความโปร่งใส โดยการชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือก สว. ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด หรือพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 สามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 4 ช่องทาง ดังนี้  

1. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ 

4. แอปพลิเคชันตาสับปะรด 

โดยผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000–1,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 

ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการใดหรือรู้เห็นกับการกระทำใดของบุคคลอื่น อันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กกต.จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี คำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด และคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภากันค่ะ เพื่อสังคมที่น่าอยู่