สถานการณ์น้ำ วันนี้ แม่น้ำ แนวโน้มลด มีน้ำใช้การ อยู่ที่ ร้อยละ 43

สถานการณ์น้ำ วันนี้ แม่น้ำ แนวโน้มลด มีน้ำใช้การ อยู่ที่ ร้อยละ 43

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติสรุป สถานการณ์น้ำ วันนี้ แม่น้ำ แนวโน้มลด มีน้ำใช้การ ทั้งประเทศ ภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 43

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. สรุปสถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันนี้ (16 มกราคม 2564) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง
ขณะที่แม่น้ำสายหลัก มีปริมาณน้ำน้อยถึงน้ำมาก แต่แนวโน้มลดลง ส่วนภาคใต้ตอนล่างบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำปัตตานี แนวโน้มลดลง
ปริมาณน้ำใช้การ จากแหล่งน้ำทุกขนาดอยู่ที่ 24,850 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ43 ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 18,731 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 13 แห่ง
ส่วนคุณภาพน้ำ ณ จุดเฝ้าระวังน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำสำแล จังหวัดปทุมธานี ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน
นอกจากนี้ กอนช. ยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำ ที่แม่น้ำป่าสัก บริเวณ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่ามีผักตบชวาปริมาณมากทำให้ส่งผลต่อการสัญจรทางน้ำ ประกอบกับสถานีสูบน้ำประปาหมู่บ้านได้สูบน้ำจากบริเวณดังกล่าว ขณะนี้เริ่มประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมทั้งปริมาณผักตบชวาได้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำที่ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าสักฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ทั้งนี้จึงได้เร่งแจ้งให้ GISTDA ทำการสำรวจผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และส่งต่อให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำ ลดผลกระทบต่อชุมชนด้านท้ายน้ำต่อไป
ส่วนการติดตามผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2563 และข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ประกอบด้วย
-พื้นที่ทั้งประเทศ มีแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 14.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 86 เก็บเกี่ยวแล้ว 13.77 ล้านไร่ สำหรับแผนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง อยู่ที่ 1.63 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 3.43 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในแผน 1.06 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.21 และนอกแผน 2.37 ล้านไร่
-พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี 8.10 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 6.39 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 79 เก็บเกี่ยวแล้ว 6.29 ล้านไร่ สำหรับข้าวนาปรังหน่วยงานต่างๆ ได้รณรงค์ให้เกษตรกรงดการทำนาต่อเนื่องในฤดูแล้ง ปี 2563/64 แต่ยังคงมีการเพาะปลูกอยู่ที่ 2.36 ล้านไร่
โดย กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการเพาะปลูกพืชให้เป็นตามแผนและงดปลูกข้าวต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านปริมาณการใช้น้ำที่อาจเกิดขึ้นได้

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co