ตำแหน่ง ก.ตร. คืออะไร? หลังมีการลงนามแต่งตั้ง  “บิ๊กโจ๊ก” เป็นอนุกรรมการ ก.ตร.

ตำแหน่ง ก.ตร. คืออะไร? หลังมีการลงนามแต่งตั้ง “บิ๊กโจ๊ก” เป็นอนุกรรมการ ก.ตร.

กลายเป็นข่าวฮือฮา เมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ 

โดยมี พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีชื่อของ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นอนุกรรมการด้วย ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น (อ่านข่าว : พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ผงาดนั่งอนุกรรมการ ก.ตร.)

ภาพจากอีจันซึ่งเรื่องดังกล่าว หลายคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว เกี่ยวกับตำแหน่ง อนุกรรมการ ก.ตร.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน เพื่อให้ทำหน้าที่ด้านธุรการและเลขานุการของ ก.ตร. โดยมีเลขานุการ ก.ตร. เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและมีผู้ช่วยของเลขานุการ ก.ตร. เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอีก 2 ท่าน ในระยะแรกเจ้าหน้าที่ซึ่งมาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ก.ตร. ใช้วิธีการยืมตัวข้าราชการจากหน่วยต่างๆ ในกรมตำรวจมาช่วยปฏิบัติราชการ

ภายหลังได้มีมติ ก.ตร. ครั้งที่ 6/2525 เมื่อ 26 เม.ย. 2525 กำหนดงานพร้อมทั้งอัตรากำลัง ในระดับกองกำกับการขึ้น 2 ฝ่าย คือ
1.ฝ่ายวินัยและอุทธรณ์
2.ฝ่ายตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

เพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยฝากการปกครองบังคับบัญชาไว้กับสำนักงานกำลังพล (ในขณะนั้น) ส่วนการปฏิบัติงานให้อยู่ในความควบคุมดูแลของเลขานุการ ก.ตร.

ต่อมา ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ 11/2532 เมื่อ 6 ธ.ค. 2532 ครั้งที่ 9/2534 เมื่อ 16 ก.ย. 2534 และ ครั้งที่ 2/2535 เมื่อ 20 ม.ค. 2535 ได้อนุมัติกำหนดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน และกำหนดตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ก.ตร. และอนุกรรมการ ก.ตร. ไว้ดังนี้

1. รองผู้บังคับการ 5 ตำแหน่ง
2. ผู้กำกับการ 6 ตำแหน่ง
3. รองผู้กำกับการ 5 ตำแหน่ง
4. สารวัตร 26 ตำแหน่ง
5. รองสารวัตร 62 ตำแหน่ง
6. ผบ.หมู่ หรือ ลูกแถว 85 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในการเสนอ ก.ตร. กำหนดตำแหน่งดังกล่าว ตร. ได้จัดหน่วยงานภายในโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

1. ส่วนอำนวยการและพัฒนา
2. ส่วนตรวจสอบและกฎหมาย
3. ส่วนพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ
4. ส่วนวินัยและการออกจากราชการ
5. ส่วนอุทธรณ์

แต่ละส่วนมี รอง ผบก. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และตำแหน่งดังกล่าวทั้งหมดสังกัดสำนักงานกำลังพล ส่วนการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเลขานุการ ก.ตร.

นอกจากนั้นแล้ว ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2537 เมื่อ 20 เม.ย.2537 ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่ง ผบก.ประจำ สกพ. 1 ตำแหน่ง ให้ทำหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ต่อมา ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 17/2537 เมื่อ 19 ต.ค. 2537 อนุมัติให้กำหนดตำแหน่ง ผบช.ประจำ ตร. จำนวน 1 ตำแหน่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นส่วนราชการระดับกองบัญชาการ

การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ขึ้นเป็นส่วนราชการครั้งแรก ภายใต้การริเริ่มดำเนินการของ พล.ต.ท.ชาญชิต เพียรเลิศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เลขานุการ ก.ตร. โดยได้เริ่มขึ้นเมื่อ พล.ต.ท.ชาญชิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล กรมตำรวจ ดังปรากฏตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกองบัญชาการตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2540 เป็นต้นมา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ดังนี้

1. ส่วนราชการระดับกองบังคับการ 5 กองบังคับการ คือ

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
กองพัฒนาการบริหารงานบุคคล
กองพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ
กองรักษามาตรฐานวินัย
กองอุทธรณ์และร้องทุกข์

2. ส่วนราชการระดับกองกำกับการ 1 กองกำกับการ คือ กองกำกับการอำนวยการ สำหรับการกำหนดตำแหน่งใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นไปตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 19/2539 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2539 และมติ ครม.ในการประชุม เมื่อ 24 ธ.ค.2539 ดังนี้

ผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง
รองผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง
ผู้บังคับการ 5 ตำแหน่ง
รองผู้บังคับการ 6 ตำแหน่ง
ผู้กำกับการ 11 ตำแหน่ง
รองผู้กำกับการ 13 ตำแหน่ง
สารวัตรหรือเทียบเท่า 46 ตำแหน่ง
รองสารวัตรหรือเทียบเท่า 106 ตำแหน่ง
ผู้บังคับหมู่หรือลูกแถว 141 ตำแหน่ง
รวมทั้งสิ้น 331 ตำแหน่ง

ในปี พ.ศ.2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 บังคับใช้เมื่อ 1 ก.ค.2548 โดยได้ยกเลิก พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 และแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจใหม่ โดยยังคงเป็นส่วนราชการระดับกองบัญชาการเช่นเดิม และมีกองบังคับการในสังกัดจำนวน 4 กองบังคับการ ได้แก่

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
กองพัฒนาระบบตำแหน่งและบริหารงานบุคคล
กองมาตรฐานวินัย
กองอุทธรณ์
มีส่วนราชการระดับกองกำกับการจำนวน 2 กองกำกับการ คือ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และกลุ่มงานร้องทุกข์

ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 บังคับใช้เมื่อ 7 ก.ย.2552 โดยยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจใหม่ โดยให้เป็นส่วนราชการในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ และมีกองบังคับการในสังกัด จำนวน 4 กองบังคับการ ได้แก่

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
กองร้องทุกข์
กองมาตรฐานวินัย
กองอุทธรณ์
มี ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นส่วนราชการระดับกองกำกับการ โดยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวนี้ ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co