ผู้ว่าฯชลบุรี สั่งห้ามเข้า 90 วัน โรงงานชลบุรี หลังพบกากแคดเมียม มหาศาล

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ประกาศ ห้ามเข้าพื้นที่ 90 วัน หลังพบ กากแคดเมียม ที่โรงงาน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง พร้อมสั่งการ ป้องกันอันตรายประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประกาศห้ามเข้าพื้นที่ โรงงานใน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง ที่เพิ่งจะตรวจพบกากแคดเมียม เป็นเวลา 90 วัน พร้อมสั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้อง ป้องกันอันตรายให้กับประชาชน ทั้งการเฝ้าระวังโรค ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบอาคาร ไม่ให้กระทบกับประชาชน

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 67 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามในประกาศจำนวน 1 ฉบับ หลังมีการตรวจพบกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อน จำนวนมาก โดยประกาศฉบับดังกล่าวเป็นเรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัย

เนื้อหาระบุว่า ด้วยปรากฎข้อเท็จจริงว่า พบกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่ว และแคดเมียมปนเปื้อน จำนวนมากอยู่ภายในโกดังเก็บสินค้าของ บริษัทหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยที่กากของเสียอุตสาหกรรม ประเภทกากสังกะสีที่มีสารตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อน ซึ่งเป็นกากแร่อุตสาหกรรมอันตรายในปริมาณมากดังกล่าว มีลักษณะที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัยอันเนื่องมาจากสารเคมีและวัตถุอันตรายขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว และการอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ประกาศ ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุเรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันอันตรายจากกากของเสียอุตสาหกรรม โดยสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้

  1. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากกากอุตสาหกรรมอันตรายดังกล่าว พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากกากอุตสาหกรรมอันตรายข้างต้น หากพบว่ามีการเจ็บป่วยเนื่องจากกรณีข้างต้น ให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีทราบทันที
    2.มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ โดยดำเนินมาตรการป้องกันไมให้เกิดมลพิษ และให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดภาวะมลพิษให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    3.มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ดำเนินการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หากพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายให้มีคำสั่งห้ามใช้อาคารและให้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งให้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดให้มีแผนและมาตรการไม่ให้กากอุตสาหกรรมอันตรายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน
    4.มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีใช้อำนาจดำเนินการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีการประกาศห้าม

ใครอยู่แถวนั้น เตือนๆกันด้วยนะครับ สารตัวนี้อันตรายจริงๆ


คลิปอีจันแนะนำ

จับคาผ้าเหลือง หลวงพี่ ลอบค้ายา