21 เกาะไทย เดินหน้าท่องเที่ยวแบบยั่งยืนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

บพข. สนับสนุนปฏิญญาเกาะเต่าท่องเที่ยวยั่งยืน 21 เกาะไทย จับมือเที่ยวแบบรักษ์โลก ลดใช้พลังงาน มุ่งสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เป็นการมาเที่ยว “เกาะเต่า” ที่ทำให้รู้ว่า…

เราช่วยกันดูแลธรรมชาติได้ พร้อม ๆ กับเสพความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้

ด้วยการลดการสร้างคาร์บอน หรือที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน จะเดินทางไปไหนก็ใช้วิธี เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน

อีจัน ได้ร่วมฟังการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิ.ย.66 ที่  ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

อีจัน ข้ามเรือไปเกาะเต่า ฟังเรื่อง การทำซั้งปลา แต่เห็นฟ้าแล้วเปียกแน่

งานนี้มีประชาคมชาวเกาะ จำนวน 21 เกาะ ประกอบด้วย เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะทะลุ เกาะพิทักษ์ เกาะพะลวย เกาะพยาม เกาะภูเก็ต เกาะราชา เกาะลันตา เกาะคอเขา เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย เกาะหลีเป๊ะ เกาะพีพี เกาะปู เกาะจัม เกาะลิบง เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 23 องค์กร ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่า สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย มูลนิธิรักษ์ไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยากรการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยองค์กรสนับสนุน ธนาคารกรุงไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทเรือเร็วลมพระยา จำกัด และ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เข้าร่วมงาน

จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา และหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน ภายใต้ขีดความสามารถทางการแข่งขัน การใช้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน

ที่สำคัญ!!! มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนบนฐานงานวิจัยการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ การจัดการของเสียและขยะ การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมระหว่างภาคเอกชนสู่ชุมชน ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กลไกทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเล

การประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนครั้งแรกของประเทศไทยนี้ ตรงกับวันที่ 8 มิ.ย. 66 วันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ประกาศปฏิญญาเกาะเต่าร่วมกัน โดยมุ่งมั่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้การทำงานร่วมกัน ดังนี้

-ดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

-ดำเนินการวัดและเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกาะ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และหน่วยงานในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง

-ดำเนินการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคการท่องเที่ยวเกาะ ซึ่งรวมถึงการขนส่ง สาธารณูปโภค ที่พัก กิจกรรม อาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการขยะ ให้เป็นรูปธรรม

-ดำเนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท่องเที่ยวเกาะ ตามข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และหน่วยงานในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง

-สนับสนุนหรือดำเนินโครงการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยเฉพาะการส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solution) สำหรับการท่องเที่ยวเกาะ

-ดำเนินการจัดการขยะและของเสียบนเกาะโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

-ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเกาะที่ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

-ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกาะ ทั้งในด้านการแบ่งปันข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานร่วมกัน การแบ่งปันผลประโยชน์ การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและชุมชนท้องถิ่น
-ส่งเสริมการดำเนินงานที่สนับสนุนด้านการเงินอย่างยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

นอกจากประชุมร่วมกันแล้ว ยังมีการจัดเสวนาพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มเกาะอย่างยั่งยืนบนฐานงานวิจัยการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะให้มีความยั่งยืน และจำเป็นต้องแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่และการพัฒนาการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งการดำเนินงานตามมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย

การไปเที่ยวทะเลนับจากนี้ เราจะร่วมกันลดใช้พลังงาน เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน และทำให้การท่องเที่ยวของเราใช้พลังงานคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เพื่อโลก เพื่อเรา และท้องทะเลที่สวยงาม