กรมศิลป์ ร่วมกับ นักวิชาการป่าไม้ ขุดพบ เศียรพระนารายณ์ ในพื้นที่ ขสป.ยอดโดม

กรมศิลป์ ร่วมกับ นักวิชาการป่าไม้ ขุดพบ เศียรพระนารายณ์ ในพื้นที่ ขสป.ยอดโดม

2 ก.ค. 62 นายปราโมทย์ ราตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐกานต์ คำสีม่วง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายอธิวัฒน์ เลิศวรรณวิชญ์ พนักงานราชการ

เข้าร่วมตรวจสอบความคืบหน้าดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมโบราณสถานภูปราสาท ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี และ ขสป.ยอดโดม

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ซึ่งการดำเนินงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขุดค้นทางโบราณคดี และกำหนดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมโบราณสถานภูปราสาท เพื่อนำไปสู่กระบวนการบูรณะและปรับภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงธรรมชาติและวัฒนธรรมต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


สำหรับวัตถุที่ขุดค้นพบในขณะนี้ อาทิเช่น เศียรพระนารายณ์ มือพระนารายณ์ถือจักร เต่า หลักศิลาจารึก ฯลฯ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co