ข่าวดีต้อนรับเดือนไพรด์ “พยาบาล” แต่งกายตามเพศสภาพได้แล้ว

ข่าวดีต้อนรับเดือนไพรด์! สภาพยาบาล ออกประกาศให้ “พยาบาล” LGBTQ+ แต่งกายตามเพศสภาพได้

ข่าวดีพี่น้องชาวพยาบาล สภาพยาบาล ออกประกาศให้ LGBTQ+ แต่งกายตามเพศสภาพได้ 

เมื่อไม่นานมานี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567 ซึ่งมีข้อความระบุว่า… 

ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดเจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สภาการพยาบาล ชุดที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567 จึงออกประกาศ การแต่งกายของบุคลากรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพ 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567” 

ยินดีกับพี่น้องชาวพยาบาลด้วยนะคะ 


คลิปอีจันแนะนำ

หลวงพ่อตอบแทนคุณโยม ที่ใส่บาตรทุกวัน ไถ่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ